Weekend w MOA.

Wycho­dząc naprzeciw
Pań­stwa ocze­ki­wa­niom, roz­sze­rzamy naszą ofertę “Sobot­nich sean­sów w Planetarium”.
Zapra­szamy Was na
“Week­end w MOA