Warsztaty astronomiczne dla nauczycieli

Posted by on 08 października 2018

Warsztaty astronomiczne dla nauczycieli

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich nauczy­cieli z terenu Mało­pol­ski na warsz­taty astro­no­miczne, które odbędą się 24 listo­pada 2018 roku – na tere­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce, poło­żo­nej przy ulicy Moniuszki 1.

Warsz­taty będą poświę­cone wybra­nym, pro­stym narzę­dziom dydak­tycz­nym z dzie­dziny astro­no­mii, z któ­rych mogą korzy­stać nauczy­ciele na róż­nych eta­pach edukacji.

Zaję­cia popro­wa­dzą pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach, Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, Uni­wer­sy­tetu Peda­go­gicz­nego oraz zapro­szeni goście.

Ze względu na ogra­ni­czoną liczbę miejsc – 32 osoby - udział w warsz­ta­tach wymaga doko­na­nia rezer­wa­cji za pomocą for­mu­la­rza zgło­sze­nio­wego, umiesz­czo­nego poni­żej. [Przy pró­bie reje­stra­cji ponad usta­lony limit przy­jęć, otrzy­mają Pań­stwo odpo­wiedni komu­ni­kat o wyczer­pa­niu miejsc].

Warsz­taty astro­no­miczne będą miały formę podobną do tych jakie zwy­kle towa­rzy­szyły kon­fe­ren­cji “Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie”, jed­nak w tym roku ze względu na przy­go­to­wa­nia MOA do prze­bu­dowy – kon­fe­ren­cja nie odbę­dzie się.

 

PROGRAM WARSZTATÓW ASTRONOMICZNYCH DLA NAUCZYCIELI

 • 9:30 – Reje­stra­cja Uczestników
 • Wykłady i prezentacje:
  • 10:00 – 10:45 | dr hab. Zdzi­sław Golda „Układ Sło­neczny daw­niej i dziś”
  • 11:00 – 11:45 | dr Wal­de­mar Ogłoza „Szczę­śliwa gwiazda, szczę­śliwa planeta”
  • 12:00 – 12:15 | Iwona Jaro­sik „Astro­dwójka”
  • 12:15 – 12:30 | Monika Maśla­niec „Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astronomiczne”
  • 12:30 – 13:00 | Robert Góra „Jak popu­la­ry­zo­wać astro­no­mię wyko­rzy­stu­jąc pro­jekt Era­smus Plus”
  • 13:00 – 14:00 | Prze­rwa obiadowa
  • 14:00 – 18:00 | Zaję­cia warsztatowe

 

TEMATYKA WARSZTATÓW

Warsz­taty nr 1
Opro­gra­mo­wa­nie Stel­la­rium jako narzę­dzie edu­ka­cji astronomicznej
pro­wa­dzi Monika Maślaniec

Warsz­taty nr 2
Obser­wa­cje i edy­cja zdjęć w pro­jek­cie Microobservatory
pro­wa­dzi Janusz Nicewicz

Warsz­taty nr 3
Pro­jekt edu­ka­cyjny Sally Ride EarthKAM@Space Camp
pro­wa­dzi Grze­gorz Sęk

Warsz­taty nr 4
Astro­no­mia w Inter­ne­cie – prze­gląd astro­no­micz­nych zaso­bów Internetu
pro­wa­dzi Alek­san­dra Kowalska

Warsz­taty nr 5
Zabawy z astronomią
pro­wa­dzi Wio­letta Ogłoza

Warsz­taty nr 6
Astro­no­mia bez teleskopu
pro­wa­dzi dr Wal­de­mar Ogłoza

Pro­gram warsz­ta­tów [PDF]

 

Udział w zaję­ciach jest bez­płatny, a po ich zakoń­cze­niu uczest­nicy otrzy­mają pisemne zaświad­cze­nia o uczest­nic­twie w szkoleniu.

 

For­mu­larz zgło­sze­niowy – Warsz­taty dla nauczycieli