Wakacje – życzymy pogodnego nieba!!!

Posted by on 26 czerwca 2020

Wakacje – życzymy pogodnego nieba!!!

Rok szkolny dobiega końca, więc pora na podsumowania.

Praca z Mło­dymi Pasjo­na­tami była jak co roku nie­zwy­kła. Każdy z nich w jedyny dla sie­bie spo­sób roz­wi­jał zain­te­re­so­wa­nia astro­no­mią. Pierw­sze pół roku pozna­wa­li­śmy pod­sta­wowe infor­ma­cje o obiek­tach i zja­wi­skach astro­no­micz­nych w naszym Ukła­dzie Sło­necz­nym. Nawet udało się prze­pro­wa­dzić kilka obser­wa­cji, mimo nie­sprzy­ja­ją­cej pogody.

 

 

Na prze­ło­mie marca i kwiet­nia zmie­rzy­li­śmy się z wyjąt­kową sytu­acją dla każ­dego z nas – pan­de­mią. Spo­wo­do­wała ona spore zamie­sza­nie w ota­cza­ją­cej nas codzien­no­ści. Naj­młodsi ucznio­wie w różny spo­sób radzili sobie z nową formą pro­wa­dze­nia zajęć, czyli zdal­nym naucza­niem. Jedni mogli w nich uczest­ni­czyć w for­mie online, inni korzy­stali z mate­ria­łów przy­go­to­wa­nych przez nasze Obser­wa­to­rium Zostań w Domu z MOA (http://wdomu.moa.edu.pl/).
Prze­szkody, które się poja­wiały pozwo­liły na jesz­cze więk­szą deter­mi­na­cję w zdo­by­wa­niu wie­dzy. Więk­szość uczniów, mogła bawić się zdal­nie astro­no­mią w swoim domu. Jed­nak w tym przy­padku, wspa­niałe prace, które samo­dziel­nie wyko­ny­wali ucznio­wie, nie mogły być wyeks­po­no­wane w salach MOA. Tutaj z pomocą przy­szła nam strona Obser­wa­to­rium. Można na niej zna­leźć zdję­cia z zajęć online a na nich uczniów z ich dziełami.

Nie­ty­powe zaję­cia – zdalne nauczanie!

Nie­sa­mo­wite dzieciaki!

Ponie­waż czas na pod­su­mo­wa­nie, dzię­kuje wszyst­kim Uczniom i ich Rodzi­com za ogromne zaan­ga­żo­wa­nie w tym roku szkol­nym. Za cier­pli­wość, wytrwa­łość i każdy Wasz uśmiech czy­niący świat lep­szym. Pamię­taj­cie, aby odpo­cząć i nabrać sił przez waka­cyjny czas.

 

 

Życzę Wszyst­kim POGODNEGO NIEBA!!!

 

Monika Maśla­niec