Wakacje w MOA – Seans w Planetarium

Wakacje w MOA – Seans w Planetarium

Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na seanse pod sztucz­nym niebem.

Lubisz spo­glą­dać w roz­gwież­dżone niebo? Jesteś cie­kaw co tam tak mocno świeci? Zasta­na­wiasz się jak działa Wszech­świat? W Pla­ne­ta­rium odpo­wia­damy na te pytania.

Zapra­szamy od 10 lipca do 25 sierp­nia (od ponie­działku – do  piątku).

  • o godzi­nie 10:00 dla grup (max. do 40 osób – reje­stra­cja tylko telefoniczna)
  • o godzi­nie 11:00 dla osób indy­wi­du­al­nych (max. do 40 osób – bez reje­stra­cji, decy­duje kolej­ność przyjścia)

Pro­simy o punk­tu­al­ność – seans roz­po­czyna się o godzi­nie 10:00, 11:00.

Wej­ście do Pla­ne­ta­rium na 10 minut przed roz­po­czę­ciem seansu.

Po roz­po­czę­ciu seansu nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do sali Planetarium.

Pomimo wszel­kich sta­rań z naszej strony, może się zda­rzyć koniecz­ność zamknię­cia obser­wa­to­rium w danym dniu. O zaist­nia­łej sytu­acji posta­ramy się poin­for­mo­wać Pań­stwa odpo­wied­nio wcze­śniej. Pro­szę pamię­tać, że nie zawsze jest to moż­liwe, dla­tego pro­simy spraw­dzać infor­ma­cje o dostęp­no­ści obser­wa­to­rium we wła­snym zakresie.

Pro­simy o zapo­zna­nie się z regu­la­mi­nem Planetarium.

Seanse w Pla­ne­ta­rium są BEZPŁATNE.
Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium.  Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.