Wakacje w MOA – Warsztaty Laboratorium Chemiczne

Wakacje w MOA – Warsztaty Laboratorium Chemiczne

Warsz­taty che­miczne pozwolą dzie­ciom już od siód­mego roku życia zazna­jo­mić się z nauką. Pozwolą zro­zu­mieć pro­ste pro­cesy z dzie­dziny przy­rody, che­mii oraz fizyki. Wspól­nie będziemy doświad­czać reak­cji, które nie­jed­no­krot­nie wzbu­dzą dużo pozy­tyw­nych emo­cji oraz roz­bu­dzą u dzieci natu­ralną cie­ka­wość pozna­wa­nia świata i będą inspi­ro­wać pięk­nem zja­wisk zacho­dzą­cych wokół nas.

 • 10, 17, 24 sierp­nia (czwar­tek) – warsz­taty dla 7 – 8 lat
 • 11, 18, 25 sierp­nia (pią­tek) – warsz­taty dla 9+
 • do 6 osób w grupie
 • REGULAMIN LABORATORIUM MOA
W celu reje­stra­cji pro­szę wybrać ter­min oraz godzinę i wypeł­nić formularz:
 • warsz­taty dla 7 – 8 lat 
  • 10.08.2023 – godz. 13:00–13:45 – brak wol­nych miejsc
  • 17.08.2023 – godz. 13:00–13:45 –  zaję­cia odwołane
  • 24.08.2023 – godz. 13:00–13:45 – brak wol­nych miejsc
 • warsz­taty dla 9+
  • 11.08.2023 – godz. 13:00–13:45 – brak wol­nych miejsc
  • 18.08.2023 – godz. 13:00–13:45zaję­cia odwołane
  • 25.08.2023 – godz. 13:00–13:45 – brak wol­nych miejsc
Na podany w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym adres e‑mail zosta­nie prze­słane pod­su­mo­wa­nie, które jest jed­no­cze­śnie potwier­dze­niem rejestracji.

Warsz­taty są bezpłatne.
Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium.  Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.