Wakacje w MOA – Warsztaty KMO

Wakacje w MOA – Warsztaty KMO

Waka­cyjne zaję­cia Klubu Mło­dego Odkrywcy

 • pre­zen­ta­cje
 • eks­pe­ry­menty
 • pokazy pre­zen­tu­jące zja­wi­ska fizyczne
 • pro­cesy kształ­tu­jące Zie­mię i opi­su­jące ota­cza­jący nas Świat

 

 

W celu reje­stra­cji pro­szę wybrać ter­min oraz godzinę i wypeł­nić formularz:

 • 9 sierp­nia 2023:
  • godz. 17:00–17:45 – brak wol­nych miejsc
  • godz. 18:00–18:45 – brak wol­nych miejsc
 • 16 sierp­nia 2023:
  • godz. 17:00–17:45 – brak wol­nych miejsc
  • godz. 18:00–18:45 – brak wol­nych miejsc
 • 23 sierp­nia 2023:
  • godz. 17:00–17:45 – brak wol­nych miejsc
  • godz. 18:00–18:45 – brak wol­nych miejsc
Na podany w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym adres e‑mail zosta­nie prze­słane pod­su­mo­wa­nie które jest jed­no­cze­śnie potwier­dze­niem rejestracji.
Warsz­taty są bezpłatne.
Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium.  Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.