Zapisy na zajęcia…

.. już roz­po­czę­li­śmy zapisy na zaję­cia w Obserwatorium.
Pro­simy o zapo­zna­nie się z naszą ofertą edu­ka­cyjną, wypeł­nie­nie dekla­ra­cji i dostar­cze­nie jej osobiście.

Koło astro­no­miczne

Labo­ra­to­rium
Fil­mowo – Fotograficzne

Pra­cow­nia robotyki

Labo­ra­to­rium chemiczne

Klub Mło­dego Odkrywcy

Dekla­ra­cja na zajęcia.

ZAPRASZAMY!!!