Ważna informacja!

W związku z prze­bu­dową i roz­bu­dową pomiesz­czeń Obser­wa­to­rium, nie pro­wa­dzimy w Nie­po­ło­mi­cach – aż do odwo­ła­nia – pre­lek­cji dla szkół oraz sean­sów w budynku Pla­ne­ta­rium, zarówno dla grup szkol­nych jak i osób indywidualnych.

Mówiąc krótko – nie da się do nas przyjechać :).

Teren Obser­wa­to­rium to jesz­cze plac budowy.

 

Chwi­lowo zmie­nia się także numer naszego telefonu.

Numer aktu­alny to:

+ 48 505–945-309