Tajemnicza retrogradacja Plutona

Posted by on 02 maja 2020

Tajemnicza retrogradacja Plutona

Media wła­śnie przy­nio­sły wia­do­mość o kolej­nej pla­dze, jaka po koro­na­wi­ru­sie i suszy może nas dotknąć. Nazwa tej plagi to retro­gra­da­cja Plu­tona!

Tekst źró­dłowy

 

 

 

Co to jest?

Retro­gra­da­cja, czyli ruch wsteczny, to okres w któ­rym pla­nety poru­szają się w odwrot­nym kie­runku niż nor­mal­nie. To zna­czy na tle gwiazd zamiast jak zwy­kle prze­su­wać się od lewej do pra­wej zmie­niają kie­ru­nek ruchu zata­cza­jąc pętlę.
Takie zacho­wa­nie się pla­net jest przy­czyną nada­nia im przez Gre­ków nazwy gwiazd błą­dzą­cych (pla­nao z grec­kiego „błą­dzę”).
Jak wyja­śnił Miko­łaj Koper­nik 460 lat temu, jest to efekt pozorny zwią­zany z ruchem Ziemi, a nie fak­tyczne odwró­ce­nie kie­runku ruchu planety.

Kiedy jadąc samo­cho­dem wyprze­dzamy trak­tor, to zaob­ser­wu­jemy jego pozorne cofa­nie się wstecz wzglę­dem pobo­cza. Nie ozna­cza to, że trak­tor zaczął jechać na wstecznym!
Retro­gra­da­cja jest więc zja­wi­skiem pospo­li­tym i doty­czy wszyst­kich pla­net i innych obiek­tów krą­żą­cych w tę samą stronę wokół Słońca.

 

Trasa Plu­tona na tle gwiazd. https://www.urania.edu.pl/almanach/2020

 

Przy­po­mnijmy sobie jesz­cze, że ze względu na fakt wystę­po­wa­nia wielu obiek­tów na nie­mal iden­tycz­nej orbi­cie, Plu­tona kla­sy­fi­ku­jemy jako pla­netę kar­ło­watą.

 

Czego jesz­cze dowia­du­jemy się z notatki w mediach?

Retro­gra­da­cja Plu­tona ma wpływ nie tylko na Wszech­świat, ale rów­nież na nasze samopoczucie.

Nie! Retro­gra­da­cja nie ma wpływu na Wszech­świat! To zja­wi­sko jest obser­wo­wane tylko w cza­sie wyprze­dza­nia Plu­tona przez Zie­mię dla obser­wa­to­rów na naszej pla­ne­cie. Dla obser­wa­to­rów na innych cia­łach Układu Sło­necz­nego, które kie­dyś może sko­lo­ni­zu­jemy, retro­gra­da­cja będzie zacho­dzić w róż­nych terminach.

 

… retro­gra­da­cja jakiejś pla­nety to jej ruch wsteczny, który powo­duje zmianę całej jej energii.

Nie, nie powo­duje żad­nych zmian ener­gii! No bo niby jaka ener­gia miała by się zmienić?
Ener­gia kine­tyczna – zależy co prawda od pręd­ko­ści (mv2 / 2) ale prze­cież Plu­ton nie zmie­nił swo­jej pręd­ko­ści orbi­tal­nej. Pla­neta, podob­nie jak wyprze­dzany trak­tor, nie zaczyna się cofać i w cza­sie wyprze­dza­nia jedzie ze stałą pręd­ko­ścią zacho­wu­jąc stałą ener­gię kinetyczną.

Ener­gia poten­cjalna – zależy od odle­gło­ści i od masy przy­cią­ga­ją­cej, czyli Słońca. W cza­sie retro­gra­da­cji Plu­ton ani się do Słońca nie zbli­żył, ani odda­lił, a więc jego ener­gia poten­cjalna zostaje stała

Ener­gia cieplna, jądrowa, che­miczna itp. zależy od budowy, składu che­micz­nego, tem­pe­ra­tury wnę­trza pla­nety, obfi­to­ści pier­wiast­ków radio­ak­tyw­nych i podob­nych czyn­ni­ków, które oczy­wi­ście na sku­tek retro­gra­da­cji na Plu­to­nie się nie zmienią.

 

Czy retro­gra­da­cja może mieć wpływ na nasze samopoczucie?
Powi­nie­nem napi­sać, że zde­cy­do­wa­nie nie ma wpływu, ale nie­stety jest kontrprzykład.
Otóż po prze­czy­ta­niu tego donie­sie­nia ogar­nęła mnie fru­stra­cja, że w XXI wieku, w Euro­pie, w kraju Koper­nika, w kraju który aspi­ruje do nowo­cze­sno­ści i inno­wa­cji pseu­do­nauka ma się nadal dobrze.

 

Plu­ton. NASA/Johns Hop­kins Uni­ver­sity Applied Phy­sics Laboratory/Southwest Rese­arch Institute

 

 

Brak autora jest zamierzony
gdyż cyto­wany arty­kuł rów­nież nie jest podpisany.

 

 

Tak się gło­śno zasta­na­wiamy… może warto czę­ściej zamiesz­czać wyja­śnie­nia do nie­któ­rych medial­nych donie­sień, bo prze­dziw­nych teo­rii i absur­dal­nych wie­ści – nie bra­kuje. Korekta “zakrzy­wio­nej” rze­czy­wi­sto­ści to prze­cież mię­dzy innym nasza rola –  jako popu­la­ry­za­to­rów astronomii.
A powyż­szy tekst pisał ktoś, kto dobrze wie co mówi 🙂 [red.]