Sukces proszę Państwa! Sukces!

Posted by on 09 grudnia 2018

Sukces proszę Państwa! Sukces!

Czy zasłu­gu­jemy? Z pew­no­ścią! Czy osta­tecz­nie zwy­cię­żymy? O tym zade­cy­duje Kapi­tuła kon­kursu zło­żona z przed­sta­wi­cieli Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego, por­talu Nauka w Pol­sce, repre­zen­tan­tów śro­do­wisk nauko­wych oraz popu­la­ry­za­to­rów nauki.

Dro­dzy Internauci!
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne, pla­cówka oświa­towa o pra­wie 55-let­niej tra­dy­cji w dzie­dzi­nie popu­la­ry­za­cji astro­no­mii - sta­nęła w szranki z czo­ło­wymi popu­la­ry­za­to­rami nauki w Pol­sce w ramach 14. edy­cji kon­kursu Popu­la­ry­za­tor Nauki.

Orga­ni­za­to­rami przed­się­wzię­cia – pro­wa­dzo­nego dorocz­nie od 2005 roku – są por­tal Nauka w Pol­sce Fun­da­cji Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej oraz Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyższego.

Na stro­nie por­talu uka­zała się infor­ma­cja o przy­ję­ciu do finału kon­kursu naszego zgło­sze­nia w kate­go­rii INSTYTUCJA. Tak! Jeste­śmy już finalistami!
Czy otrzy­mamy główną nagrodę? O tym prze­ko­namy się 7 stycz­nia 2019 roku pod­czas uro­czy­stej gali w War­sza­wie.

Kon­ku­ren­tów do nagrody głów­nej mamy solid­nych! To wiel­kie i pręż­nie dzia­ła­jące insty­tu­cje o sze­ro­kim spek­trum aktyw­no­ści w zakre­sie popu­la­ry­za­cji wielu dzie­dzin wie­dzy i nauki. Pierw­szą z nich jest Cen­trum Nowo­cze­sno­ści Młyn Wie­dzy w Toru­niu, drugą – Sto­wa­rzy­sze­nie Rzecz­nicy Nauki z sie­dzibą w Warszawie.

Z pew­no­ścią Kapi­tuła kon­kursu ma bar­dzo trudne zada­nie. My jed­nak już jeste­śmy szczę­śliwi, zadzi­wieni i dumni! Rywa­li­zu­jemy naprawdę z WIELKIMI i choć nie znamy pozo­sta­łych zgło­szo­nych do kon­kursu insty­tu­cji, sam fakt zna­le­zie­nia się w wąskim gro­nie fina­li­stów – jest dla nas wspa­nia­łym osią­gnię­ciem i zna­ko­mitą oceną naszej wie­lo­let­niej pracy.
A musi­cie wie­dzieć, że kon­kurs Popu­la­ry­za­tor Nauki jest naj­star­szym i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wym pol­skim kon­kur­sem dla tych, któ­rzy o nauce mówią zrozumiale.

 

Cze­kajmy zatem spo­koj­nie – na ile się da – początku 2019 roku…

 

Porażka nie wcho­dzi w grę!” [Failure is not an option! – słowa przy­pi­sy­wane słyn­nemu eme­ry­to­wa­nemu Dyrek­to­rowi Lotów Kosmicz­nych Ame­ry­kań­skiej Agen­cji Kosmicz­nej NASA.
Eugene Fran­cis “Gene” Kranz wcale ich jed­nak nie wypo­wie­dział, a jedy­nie użył w 
roku 2000 jako tytułu swo­jej auto­bio­gra­fii. Praw­dzi­wym auto­rem tego stwier­dze­nia jest jeden ze sce­na­rzy­stów świet­nego skąd­inąd pod wzglę­dem zgod­no­ści z fak­tami nauko­wymi filmu Apollo 13 z 1995 roku.

 

Trzy­maj­cie za nas kciuki. Prosimy!

 

Tymon Kret­sch­mer


AKTUALIZACJA – 14 grud­nia 2018

O tym jak przed­sta­wia nas por­tal “Nauka w Pol­sce” może­cie prze­czy­tać TUTAJ – “Gwiazdy widać z Nie­po­ło­mic”.

Ład­nie to brzmi, prawda?