Sto Godzin Astronomii | 100 LAT POD WSPÓLNYM NIEBEM

Posted by on 09 grudnia 2018

Sto Godzin Astronomii | 100 LAT POD WSPÓLNYM NIEBEM

Uprzej­mie zapra­szamy do udziału w ogól­no­świa­to­wym wyda­rze­niu astro­no­micz­nym pod nazwą 100 Hours of Astro­nomy (100 Godzin Astro­no­mii), które zwią­zane jest z obcho­dami 100-lecia powsta­nia naj­waż­niej­szej ogól­no­świa­to­wej orga­ni­za­cji astro­no­micz­nej noszą­cej nazwę Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna.

 

Zapra­szamy do naszego Obser­wa­to­rium pomię­dzy 10 a 13 stycz­nia 2019 roku. Pro­jekt 100 Godzin Astro­no­mii to jedna z wielu ini­cja­tyw zwią­za­nych z uczcze­niem osią­gnięć Unii.

Przed­się­wzię­cie ma na celu przy­po­mnie­nie o naj­waż­niej­szych odkry­ciach w dzie­dzi­nie astro­no­mii w ciągu ostat­nich stu lat. Ma ono także uzmy­sło­wić w jaki spo­sób osią­gnię­cia te wpły­nęły na roz­wój cywi­li­za­cji czło­wieka i na nasze codzienne życie.

 

Obser­wa­to­rium ofi­cjal­nie zgło­siło swój udział w tej ogól­no­świa­to­wej impre­zie – Lista zare­je­stro­wa­nych wyda­rzeń “100 Hours of Astronomy”.

 

Pro­gram cyklu oko­licz­no­ścio­wych spo­tkań w Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach pozo­staje jesz­cze w fazie opra­co­wa­nia i poda­jemy go w postaci bar­dzo ogól­nej. Warto jed­nak wpi­sać to wyda­rze­nie do swo­jego kalen­da­rza i zare­zer­wo­wać sobie czas na wizytę lub nawet wizyty(!).

 • 10 stycz­nia 2019 [czwar­tek]
  – godz. 18:00 – seans w Pla­ne­ta­rium – Aktu­alne niebo (seans na żywo)
  – godz. 19:00 – 23:00 – tele­sko­powe pokazy obiek­tów na noc­nym nie­bie (przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie)

 

 • 11 stycz­nia 2019 [pią­tek]
  – godz. 17:00 – 20:00 – seria pre­zen­ta­cji popu­lar­no­nau­ko­wych o naj­waż­niej­szych odkry­ciach w astro­no­mii w ostat­nich stu latach
  1. “Co z nieba spada na Zie­mię, a co tam wisi… i nam zagraża”
  2. “100 lat astro­no­mii w nie­pod­le­głej Polsce”
  3. “Szczę­śliwa gwiazda, szczę­śliwa pla­neta – dla­czego moż­liwe jest życie na Ziemi?”
  4. ” Ciemna mate­ria, ciemna ener­gia i dziury. Czarne.”

 

 • 12 stycz­nia 2019 [sobota] – seanse w Planetarium
  • godz. 11:00 – Kosmiczne zoo
  • 16:00 – Nasz Wszechświat
  • 17:00 – Układ Słoneczny
  • 18:00 – Zwie­rzaki na niebie
  • 19:00 – Niebo dla surwiwalowców

 

 • 13 stycz­nia 2019 [nie­dziela]
  – godz. 10:00 – pre­zen­ta­cja “Nasza dzienna gwiazda”
  – godz. 11:00 – tele­sko­powe obser­wa­cje Słońca (przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie)

 

Roz­mowa z Wal­de­ma­rem Ogłozą – także o wyda­rze­niu “100 Godzin Astro­no­mii” | Radio Kraków

 

 

 

Hasło prze­wod­nie obcho­dów 100-lecia Unii.

 

 

 

Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna (Inter­na­tio­nal Astro­no­mi­cal Union) to naj­więk­sza świa­towa orga­ni­za­cja zrze­sza­jąca zawo­do­wych astro­no­mów. Powstała ona w 1919 roku i od samego początku pod­stawą jej dzia­ła­nia jest zawią­zy­wa­nie i pod­trzy­my­wa­nie współ­pracy pomię­dzy astro­no­mami z róż­nych krajów.
Astro­no­mia od wielu lat staje się nauką glo­balną, a współ­praca umoż­li­wia przy­go­to­wy­wa­nie  i reali­za­cję pro­jek­tów oraz dzia­łań, na które poje­dyn­cze pań­stwo nie mogłoby sobie pozwo­lić. Na przy­kład z przy­czyn finan­so­wych lub logistycznych.

Unia zrze­sza obec­nie 13 577 człon­ków i ofi­cjal­nie należą do niej 82 pań­stwa. Pol­ska przy­stą­piła do Unii nie­długo po jej utwo­rze­niu – już w 1922 roku.

 

Pierw­sze posie­dze­nie Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej, Rzym, 1992 rok.
Źró­dło: iau-100.org/iau-history

 

Orga­ni­za­cja podej­muje decy­zje we wszyst­kich waż­nych kwe­stiach doty­czą­cych astro­no­mii jako nauki. Jed­nym z pierw­szych doko­nań Unii było usta­le­nie jed­no­li­tego podziału nieba na gwiaz­do­zbiory – mamy ich łącz­nie na ziem­skim nie­bie 88.
W 2006 roku Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna przy­jęła rezo­lu­cję wyklu­cza­jącą Plu­tona z głów­nych pla­net Układu Sło­necz­nego. Jed­no­cze­śnie uak­tu­al­niono defi­ni­cję “pla­nety” oraz wpro­wa­dzono nową kate­go­rię obiek­tów – pla­nety kar­ło­wate, do któ­rej zali­czono Plu­tona i kilka obiek­tów znaj­du­ją­cych się poza orbitą Neptuna.
To oczy­wi­ście nie jedyne przy­kłady zna­cze­nia i sfery dzia­ła­nia tej świę­tu­ją­cej uro­dziny organizacji… 🙂
Aby dowie­dzieć się wię­cej – zapra­szamy w styczniu!

 

Ważne odno­śniki:

Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astronomiczna

100 lat Mię­dzy­na­ro­dowe Unii Astronomicznej

100 Hours of Astronomy