Sputnik 1 – minęło 60 lat…

Posted by on 05 października 2017

Sputnik 1 – minęło 60 lat…

Począ­tek paź­dzier­nika w naszym Obser­wa­to­rium zaczął się pra­co­wi­cie, ucznio­wie kilku kół astro­no­micz­nych pod­jęli wyzwa­nie budowy modelu pierw­szego sztucz­nego sate­lity Ziemi – Sput­nik 1.

Sput­nik 1 (w tłum. towa­rzysz podróży) – pierw­szy sztuczny sate­lita Ziemi, który został wystrze­lony przez ZSRR 4 paź­dzier­nika 1957 roku o godzi­nie 19:28:34 (UT). Wynie­sie­nie Sput­nika 1 na orbitę stało się począt­kiem wyścigu kosmicz­nego mię­dzy ZSRRUSA.
Obser­wa­cje wizu­alne i radiowe Sput­nika były pro­wa­dzone na całym świecie.

Nasi ucznio­wie świet­nie się bawili two­rząc wła­sne modele a przy tym poznali histo­rię pierw­szego sztucz­nego sate­lity Ziemi. Poma­gali rów­nież w budo­wa­niu modelu giganta – pra­wie w skali 1:1!
Nasz Sput­nik ma zale­d­wie śred­nicę kor­pusu 50 cm a dłu­gość anten to jedyne 200 cm mimo to wywiera nie­sa­mo­wite wra­że­nie na oglądających.

 

 

 

Dane tech­niczne oryginału:
– masa 83,46 kg,
– śred­nica 58 cm,
– 2 nadaj­niki radiowe o mocy 1 wata dzia­ła­jące naprze­mien­nie na falach 7,5 i 15 m (nada­wany przez nie sygnał mogli odbie­rać radio­ama­to­rzy z całej Ziemi),
– 2 pary anten o dłu­go­ści 2,4 i 2,9 m,
– czuj­nik tem­pe­ra­tury (wszyst­kie urzą­dze­nia elek­tryczne tam­tych cza­sów mogły pra­co­wać jedy­nie w prze­dziale −30 °C do +90 °C),
– bate­rie (kwa­sowe) zasi­la­jące (star­czyły na 21 dni pracy, co pozwo­liło na prze­ka­za­nie około 60 000 pomia­rów telemetrycznych

Od dawna wia­domo, że zabawa połą­czona z nauką to naj­częst­sza zasada zajęć astro­no­micz­nych w MOA!!!
Dla­tego już teraz bar­dziej zain­te­re­so­wa­nych histo­rią sate­lity Sput­nik 1 zapra­szamy do MCDiS w sobotę 7 paź­dzier­nika o 17:00, gdzie będzie można dowie­dzieć się o nim wię­cej i na wła­sne oczy zoba­czyć dzieło naszych uczniów.

 

Monika Maśla­niec