Spojrzenie w czerwcowe niebo 2017

Posted by on 27 maja 2017

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, czer­wiec 2017

Czer­wiec po desz­czo­wym maju – czę­sto dżdży­sty w naszym kraju” -

tak mówi sta­ro­pol­skie przy­sło­wie odno­śnie aury, a ponadto to okres naj­dłuż­szych pra­co­wi­tych dni oraz dłu­gich świ­tów i zmierz­chów dogod­nych dla tego­rocz­nych ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów, szcze­gól­nie w okre­sie XXVI Dni Nie­po­ło­mic, które odbędą się w dniach 2–4 czerwca, oraz święta Bożego Ciała w dniu 15 czerwca. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda  nie sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym, ale są one tym cen­niej­sze dla praw­dzi­wych miło­śni­ków nieba. Możemy nato­miast w dłu­gie dni czerw­cowe zachwy­cać się grą obło­ków, począw­szy od chmur kłę­bia­stych – wró­żą­cych dobrą pogodę na czas wycieczki – poprzez wyso­kie chmury pie­rza­ste, aż po groź­nie wyglą­da­jące jak kowa­dła, chmury burzowe – aby ich tego lata, było jak najmniej.

Tego­roczne astro­no­miczne lato, roz­pocz­nie się rano, w środę 21 czerwca o godz. 06.24 – kiedy to Słońce w swej rocz­nej wędrówce po Eklip­tyce, oddali się naj­bar­dziej na pół­noc od rów­nika nie­bie­skiego, osią­ga­jąc punkt prze­si­le­nia let­niego, zwany punk­tem Raka.
W tym dniu w Nie­po­ło­mi­cach, Słońce  w chwili przej­ścia przez połu­dnik, góruje nad hory­zon­tem na wyso­ko­ści pra­wie 63 i pół stop­nia. Wzej­dzie tego dnia o godz. 4.30, a zaj­dzie o 20.53, zatem dzień będzie trwał 16 godzin i 23 minuty; będzie to naj­dłuż­szy dzień (i naj­krót­sza noc) tego roku, a dłuż­szy od naj­krót­szego dnia zimo­wego  w Nie­po­ło­mi­cach, aż o 8  godz. i  18 minut.
Naj­wcze­śniej Słońce wzej­dzie u nas w dniu 15 czerwca (godz. 4.30) i takich wcze­snych wscho­dów Słońca będziemy doświad­czać przez 8 kolej­nych dni. Naj­póź­niej zaj­dzie w dniu 20 czerwca (godz. 20.53), i tak póź­nych zacho­dów Słońca będzie aż 1.
Dni w któ­rych Słońce będzie naj­dłu­żej nad hory­zon­tem, doświad­czymy  przez cały tydzień od 17 do 24 czerwca. W tym też okre­sie, na św. Jana (24.VI), czę­sto padają obfite desz­cze. Po tego­rocz­nej kapry­śnej wio­śnie, być może one u nas nie wystą­pią. Tak czy ina­czej będzie z pogodą, to na Dzień Dziecka, Słońce wzej­dzie o godz. 4.36, a zaj­dzie o godz. 20.40. Dzień będzie trwał 16 godz. i  4 minuty; będzie jesz­cze krót­szy o 19 minut od naj­dłuż­szego dnia roku. Nato­miast ostat­niego czerwca, Słońce  wzej­dzie o godz. 4.34, a schowa się pod hory­zon­tem o godz. 20.52 i dzień będzie nie­zau­wa­żal­nie, ale już krót­szy od naj­dłuż­szego dnia roku  o 5 minut.

Aktyw­ność magne­tyczna Słońca w czerwcu będzie na niskim lub śred­nim pozio­mie, jedy­nie nieco pod­wyż­szona na końcu każ­dej dekady mie­siąca. Pamię­tajmy, iż obser­wa­cje plam na Słońcu pro­wa­dzimy wyłącz­nie przy zasto­so­wa­niu odpo­wied­nich fil­trów spek­tral­nych, lub rzu­to­wa­nego na ekran  obrazu Słońca z lunety. Zain­te­re­so­wa­nych takimi obser­wa­cjami naszej gwiazdy, zapra­szamy do Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, szcze­gól­nie zaś w cza­sie trwa­nia XXVI Dni Niepołomic.

Księ­życ powita lato podą­ża­jąc do nowiu. Zatem bar­dzo krót­kie, ale bez­k­się­ży­cowe noce będziemy mieli koń­cem czerwca, a kolej­ność faz Księ­życa będzie następująca:

 • pierw­sza kwa­dra 1.VI. o godz. 14.42,
 • ostat­nia wio­senna peł­nia 09.VI. o godz. 15.10,
 • ostat­nia kwa­dra 17.VI. o godz. 13.33,
 • nów 24.VI. o godz. 04.41.

W apo­geum (naj­da­lej od Ziemi) będzie Księ­życ 8.VI. o godz. 24, a w pery­geum (naj­bli­żej  Ziemi) będzie 23.VI. o godz. 13.

Jeśli cho­dzi o pla­nety, to:

 • do 14.VI. Mer­ku­rego znaj­dziemy, bar­dzo nisko na poran­nym nie­bie, tuż przed wscho­dem Słońca, potem skryje się w jego promieniach,
 • Wenus przez cały mie­siąc jawi się nam jako Jutrzenka czyli Gwiazda Poranna,  poprze­dza­jąc o dobre dwie godziny wschód Słońca, a 3.VI. będzie w naj­więk­szej odle­gło­ści kąto­wej (elon­ga­cji zachod­niej) od niego, aż 46 stopni,
 • Mars, dostępny będzie wie­czo­rem do obser­wa­cji, tylko w pierw­szym tygo­dniu czerwca, gosz­cząc w gwiaz­do­zbio­rze Bliź­niąt,  potem skryje sie w pro­mie­niach Słońca,
 • Jowi­sza, dostrze­żemy na wschod­nim wie­czor­nym nie­bie w gwiaz­do­zbio­rze Panny. W dniu 4.VI. o godz. 2, Księ­życ po pierw­szej kwa­drze, zbliży się do tej pla­nety na odle­głość 2 stopni. Zja­wi­sko będzie widoczne nisko nad zachod­nim horyzontem,
 • Saturn prze­by­wa­jący w gwiaz­do­zbio­rze Wężow­nika, będzie w opo­zy­cji do Słońca w dniu 15.VI. i dla­tego możemy go obser­wo­wać przez całą noc. Nad ranem 20.VI. o godz. 03, do tej pla­nety zbliży się na odle­głość trzech stopni Księ­życ tuż po pełni,
 • Uran gości w gwiaz­do­zbio­rze Ryb, a widoczny jest  nisko nad hory­zon­tem na wschod­nim nie­bie, aż do świtu,
 • Nep­tuna w Wod­niku, można obser­wo­wać rów­nież na wschod­nim nie­bie, w dru­giej poło­wie nocy. Aby dostrzec te dwie ostat­nie pla­nety gołym okiem, trzeba mieć jed­nak sokoli wzrok.

W dniach od 22.VI. do 2.VII., będzie moż­li­wość zli­cza­nia mete­orów z czerw­co­wego roju Booty­dów  (czyli wyla­tu­ją­cych z gwiaz­do­zbioru Wola­rza). Mak­si­mum ich aktyw­no­ści przy­pada w dzień 27.VI., a Księ­życ po nowiu nie  powi­nien nam prze­szka­dzać w  wie­czor­nych obserwacjach.

Dla naj­cie­kaw­szych zja­wisk do obser­wa­cji na czerw­co­wym nie­bie, naj­le­piej będzie wyko­rzy­stać lunety Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach  (tel. 12–281-15–61) lub infor­ma­cję na  moa.edu.pl, byle pogoda nam dopi­sy­wała. Zaś z dru­giej strony, nasuwa się takie sta­ro­pol­skie przysłowie:

W początku lata poranne grzmoty są zapo­wie­dzią rychli­wej słoty”

Wobec takich pro­gnoz, życzę Pań­stwu, u progu zbli­ża­ją­cych się waka­cji i nad­cho­dzą­cego sezonu urlo­po­wego, samych sło­necz­nych i cie­płych dni, z jak naj­mniej­szą ilo­ścią burz.

 

Wschody i zachody Słońca – czer­wiec 2017 [PDF]