SPOJRZENIE NA NIEBO 2018 – wyniki konkursu

Posted by on 07 czerwca 2018

SPOJRZENIE NA NIEBO 2018 – wyniki konkursu

6 czerwca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyło się posie­dze­nie Komi­sji kon­kur­so­wej w składzie:
1. mgr Monika Maślaniec
2. mgr inż. Domi­nik Pasternak
3. mgr Janusz Nicewicz

Komi­sja zatwier­dziła 7 prac z 7, które wpły­nęły na konkurs.

W wyniku gło­so­wa­nia przyznano:

W kate­go­rii I klas I‑III:
I miej­sce – Mag­da­lena Kuczek oraz Mate­usz Ptasz­nik (ex aequo) – Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Niepołomicach

W kate­go­rii II klas IV-VII:
I miej­sce – Julia Kozia­rek oraz Oli­wia Kor­but (ex aequo) – Szkoła Pod­sta­wowa w Niepołomicach
II miej­sce – Zuzanna Ślu­sar­czyk – Szkoła Pod­sta­wowa w Niepołomicach
III miej­sce – Jakub Bazar­nik oraz Emi­lia Koło­dziej (ex aequo) – Szkoła Pod­sta­wowa w Niepołomicach