Spacerkiem po nieboskłonie”

W lokal­nym mie­sięcz­niku infor­ma­cyjno-publi­cy­stycz­nym o tytule “Gazeta Nie­po­ło­micka” uka­zują się krót­kie tek­sty Adama Michalca, w któ­rych Autor przed­sta­wia bie­żący, dla każ­dego mie­siąca – wygląd noc­nego nieba, w tym cha­rak­te­ry­styczne gwiaz­do­zbiory i cie­kawe obiekty znaj­du­jące się w nich.

Czemu tek­sty te nie mia­łyby się poja­wiać także na naszej stro­nie inter­ne­to­wej? No właśnie!?

Zapra­szamy do lektury!