Rozpoczynamy sezon warsztatów dla nauczycieli.

Posted by on 29 września 2022

Rozpoczynamy sezon warsztatów dla nauczycieli.

Zapra­szamy nauczy­cieli na szko­le­nia w for­mie warsz­ta­tów. Po prze­rwie, spo­wo­do­wa­nej sytu­acją na Ukra­inie, Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem Astro­tur wzna­wia szko­le­nia dla nauczy­cieli. W pierw­szym seme­strze bie­żą­cego roku szkol­nego pro­po­nu­jemy dwie sesje dwu­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jektu Ear­th­KAM oraz dwie tury trzy­dnio­wych warsz­ta­tów obser­wa­cyj­nych. Poza tym w cza­sie ferii zimo­wych dla Mało­pol­ski urzą­dzimy tra­dy­cyjne pię­cio­dniowe Zimowe Warsz­taty Astro­fo­to­gra­fii. Uczest­nicy otrzy­mają zakwa­te­ro­wa­nie w naszym budynku, zaś wyży­wie­nie zapew­niają we wła­snym zakre­sie. Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków będzie jadal­nia z wypo­sa­że­niem, sala wykła­dowa, sala ćwi­czeń oraz taras obser­wa­cyjny z nie­zbęd­nymi lune­tami i tele­sko­pami. Udział w szko­le­niach jest płatny i obej­muje głów­nie koszty noc­le­gów. For­mu­la­rze do zapi­sów będą się uka­zy­wały suk­ce­syw­nie na stro­nie moa.edu.pl. A oto szcze­gó­łowy harmonogram:

Warsz­taty dla nauczy­cieli – I semestr roku szkol­nego 2022/2023

  1. Warsz­taty obser­wa­cji obiek­tów Układu Sło­necz­nego, 7 – 8 – 9 paź­dzier­nika 2022 – opłata 75 zł
  2. Warsz­taty pro­jektu Ear­th­KAM, 22 – 23 paź­dzier­nika 2022 – opłata 50 zł
  3. Warsz­taty obser­wa­cji obiek­tów Układu Sło­necz­nego, 4 – 5 – 6 listo­pada 2022 – opłata 75 zł
  4. Zimowe warsz­taty astro­fo­to­gra­fii, 27 – 28 – 29 – 30 ‑31 stycz­nia 2023 – opłata 125 zł

Wpłaty pro­simy kie­ro­wać na konto: 39 1240 5107 1111 0010 6767 9035
z tytu­łem prze­lewu: “Wpłata na cele sta­tu­towe

Wszel­kie zapy­ta­nia pro­szę kie­ro­wać do pro­wa­dzą­cego Grze­go­rza Sęka mailem pod adres gsek@moa.edu.pl lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 608–431-106.