Przybywajcie!

W naszym Obser­wa­to­rium grupy zor­ga­ni­zo­wane mogą liczyć na dobrze zor­ga­ni­zo­wane i rygo­ry­stycz­nie poprawne zaję­cia z zakresu astro­no­mii i nauk pokrew­nych, pro­wa­dzone przez nauczy­cieli o kie­run­ko­wym wykształ­ce­niu. W sali kon­fe­ren­cyj­nej pod­czas bogato ilu­stro­wa­nych pre­lek­cji prze­ka­zu­jemy nie tylko wie­dzę, ale też tra­fiamy do wyobraźni i pobu­dzamy natu­ralną cie­ka­wość. W sali Pla­ne­ta­rium wpro­wa­dzamy widzów w świat antycz­nej kul­tury, uczymy patrzeć na niebo oczami sta­ro­żyt­nych, wresz­cie przed­sta­wiamy nowo­cze­sny pogląd na naszą pla­netę i jej miej­sce we Wszechświecie.