Powitanie astronomicznego LATA!!!

Posted by on 21 czerwca 2021

Powitanie astronomicznego LATA!!!

 

Tego­roczne astro­no­miczne lato roz­po­częło się ran­kiem w ponie­dzia­łek 21 czerwca o godzi­nie 05:32, kiedy Słońce w swej rocz­nej wędrówce po eklip­tyce odda­liło się naj­bar­dziej na pół­noc od rów­nika nie­bie­skiego, osią­ga­jąc punkt prze­si­le­nia let­niego, zwany punk­tem Raka. W tym dniu dla Nie­po­ło­mic i naj­bliż­szych oko­lic dzień będzie trwał 16 godzin i 23 minuty i będzie dłuż­szy od naj­krót­szego o ponad 8 godzin. To ozna­cza, że od momentu prze­si­le­nia let­niego zacznie nam uby­wać dnia aż do 22 wrze­śnia, kiedy nastąpi rów­no­noc jesienna.

Zachę­camy do obser­wa­cji let­niego nieba ponie­waż w tym cza­sie, kró­lo­wać na nim będzie łatwy w zaob­ser­wo­wa­niu aste­ryzm tzw. Trój­kąt letni. W jego skład wcho­dzą trzy naj­ja­śniej­sze gwiazdy z trzech róż­nych gwiaz­do­zbio­rów – Wega w gwiaz­do­zbio­rze Lutni, Altair w Orle i Deneb w Łabę­dziu. Pamię­tajmy rów­nież o nie­sa­mo­wi­tym spek­ta­klu „spa­da­ją­cych gwiazd”, który mamy nadzieję, że zapew­nią nam Per­se­idy. To one w nocy z 12/13 sierp­nia będą mieć swoje maximum.

Trójkąt letni

 

Pogod­nego nieba i uda­nych obserwacji!!!

 

Foto: Monika i Łukasz Maśla­niec (21.06.2021)

Gra­fika: Stellarium