Perseidy 2022

Posted by on 08 sierpnia 2022

Perseidy 2022

 

 

 

 

 

 

Jak co roku w sierp­niu nasza pla­neta będzie się prze­bi­jać przez chmurę kosmicz­nej mate­rii pozo­sta­wio­nej przez kometę Swift-Tut­tle co na noc­nym nie­bie wywoła zja­wi­sko desz­czu mete­orów okre­śla­nych jako rój Per­se­idów lub łez św. Waw­rzyńca. 12 sierp­nia zapra­szamy do Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach, aby wspól­nie obser­wo­wać to zja­wi­sko. Wstęp wolny!!!
Przy­po­mi­namy, że przy Obser­wa­to­rium nie można par­ko­wać samochodów. 

Pro­gram:

18:30 – 20:00 gry i zabawy dla dzieci:

18:30 – 19:30 pokazy tele­sko­powe Słońca z tarasu

20:00 – wykład: „Kosmiczny Tele­skop Jamesa Webba – nowe okno na Wszechświat”

20:45 – Roz­po­czy­namy obser­wa­cje nieba:  – Pokazy Księ­życa, Saturna i Jowi­sza przez teleskop

21:00 – Pro­jek­cja filmu „Life” w sys­te­mie kina letniego

(UWAGA: będą do dys­po­zy­cji leżaki, ale suge­ru­jemy zabra­nie ze sobą koców, noc może być chłodna). W cza­sie filmu i po nim pro­wa­dzone będą pokazy nieba przez teleskopy 

23:00 – kon­kurs SMS-owy

23:15 – lase­rowy spa­cer po nie­bie z przewodnikiem

23:45 – orien­ta­cyjny czas zakoń­cze­nia imprezy

UWAGAPRZYPADKU ZACHMURZENIA OBSERWACJE NIEBA NIE MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE, ALE POZOSTAŁE PUNKTY PROGRAMU BĘDĄ REALIZOWANE

PRZY BARDZO ZŁEJ POGODZIE (DESZCZ, SILNY WIATR) „Per­se­idy 2022” ZOSTANĄ PRZENIESIONE DO BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO