Oferta zajęć edukacyjnych organizowanych przez MOA w roku szkolnym 2022/2023

Posted by on 27 lipca 2022

Oferta zajęć edukacyjnych organizowanych przez MOA w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

Zaję­cia pozasz­kolne w pra­cow­niach tematycznych.

Zapisy na zaję­cia:

Wyma­gane doku­menty do wszyst­kich zajęć:

Powyż­sze doku­menty należy dostar­czyć wyłącz­nie oso­bi­ście do sekre­ta­riatu MOA w dniach od 29 sierp­nia do 09 wrze­śnia 2022 roku (ponie­dzia­łek-pią­tek, w godz. 8:00–16:00) oraz pod­czas Dni Otwar­tych MOA.
Nabór uzu­peł­nia­jący od 19 wrze­śnia 2022 r.

Har­mo­no­gram zajęć w MOA w roku szkol­nym 2022/2023

Oferta edu­ka­cyjna

Oferta edu­ka­cyjna dla grup:

Zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 wrze­śnia 2022 r.
Zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 stycz­nia 2023 r.

 

Oferta edu­ka­cyjna dla osób indy­wi­du­al­nych (od 1 wrze­śnia 2022r.):