Odlotowa” Małopolska Noc Naukowców 2018 w Niepołomicach

Posted by on 02 października 2018

„Odlotowa” Małopolska Noc Naukowców 2018 w Niepołomicach

Jede­na­sta edy­cja Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców (MNN) w Nie­po­ło­mi­cach już za nami. W tym roku nasze Obser­wa­to­rium odwie­dziło 1000 osób! Tak liczne grono bio­rące udział w Nocy Naukow­ców utwier­dza nas w prze­ko­na­niu, że warto orga­ni­zo­wać akcje pro­mu­jące naukę.
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne jest jedy­nym miej­scem w Nie­po­ło­mi­cach, w któ­rym odbywa się ta wyjąt­kowa impreza.

 

Reali­za­cja MNN2018 nie była by moż­liwa, gdyby nie:

  • Zespół Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II w Niepołomicach,
  • Nie­po­ło­micki Klub Krótkofalowców,
  • Zespół Szkół Spe­cjal­nych nr 3 z Krakowa
  • Wro­cław­ski Klub Łącz­no­ści Ratunkowej.

Nie spo­sób wymie­nić tu wszyst­kich osób i insty­tu­cji wspie­ra­ją­cych nasze dzia­ła­nia. Dzię­ku­jemy wszyst­kim uczniom i ich nauczy­cie­lom za coroczne przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dza­nie poka­zów. Jeste­śmy wdzięczni za wspar­cie finan­sowe Urzę­dowi Mar­szał­kow­skiemu Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego w Kra­ko­wie i Sto­wa­rzy­sze­niu ASTROTUR MOA.

Tego­roczna edy­cja MNN została zor­ga­ni­zo­wana w Nie­po­ło­mi­cach pod wyjąt­ko­wym hasłem „100 lat minęło jak jeden dzień”. Wiele atrak­cji nawią­zy­wało do osią­gnięć na prze­strzeni ostat­nich 100 lat. Mię­dzy innymi można było posłu­chać o trans­atlan­tyc­kiej radio­sta­cji w Babi­cach, róż­nych tele­sko­pach na prze­ło­mie wielu lat, czy misjach balo­no­wych. W cza­sie warsz­ta­tów można było zoba­czyć wła­sno­ręcz­nie wyko­nany przez uczniów MOA wykry­wacz metali oraz cie­kawe wyna­lazki i odkry­cia fizyczne. Modele bio­lo­giczne ze „Ste­fa­nem” włącz­nie cie­szyły oczy odwie­dza­ją­cych. Wielu zoba­czyło moż­li­wo­ści foto­gra­fo­wa­nia z uży­ciem pudełka po butach oraz spraw­dziło co z che­mią mają wspól­nego węże, sło­nie i rekiny. Naj­młodsi też zna­leźli dla sie­bie sporo astro­no­micz­nej zabawy cho­ciażby w budo­wa­niu kra­te­rów księ­ży­co­wych lub spa­ce­ro­wa­nia z „Małymi Geniu­szami” po nie­bie w Pla­ne­ta­rium. Naj­bar­dziej wytrwali oglą­dali „Niebo wg Gre­ków” i korzy­stali z tele­sko­pów naszego Obserwatorium.

Z roku na rok przy­go­to­wy­wane są coraz to nowe atrak­cje – pomysł goni pomysł. W tym roku nie­spo­dzianka była wyjąt­kowo „lata­jąca”. Roz­po­czę­cie tej edy­cji z pew­no­ścią zasłu­żyło na miano wyjąt­ko­wej. W cza­sie roz­po­czę­cia z terenu przy­le­ga­ją­cego do MOA wystar­to­wał balon stra­tos­fe­ryczny, który był śle­dzony przez cały czas trwa­nia Nocy Naukow­ców. Na pod­kre­śle­nie zasłu­guje fakt, że był to pierw­szy balon stra­tos­fe­ryczny, który wystar­to­wał z Niepołomic.
Start balonu był moż­liwy dzięki współ­pracy MOA z Wro­cław­skim Klu­bem Łącz­no­ści Ratun­ko­wej, który nie tylko wypu­ścił balon, ale rów­nież odna­lazł go po lądo­wa­niu w Dębicy koło Tar­nowa. Z urzą­dzeń zamon­to­wa­nych przy balo­nie oka­zało się, że wzniósł się na wyso­kość aż 27 km, a widoki naszej Ziemi z kamery były niesamowite!!!
Wro­cław­ska ekipa nie zawio­dła rów­nież w cza­sie warsz­ta­tów balo­no­wych. Wszy­scy uczest­nicy tłum­nie i cier­pli­wie wycze­ki­wali moż­li­wo­ści skon­stru­owa­nia wła­snego balonu. Aż 250 małych balo­nów zostało wyko­na­nych samodzielnie.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim sym­pa­ty­kom “nauki przez zabawę” za obec­ność na tego­rocz­nej Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców! Pod­su­mo­wu­jąc w ciągu wszyst­kich jede­na­stu edy­cji MNN nie­po­ło­mic­kie Obser­wa­to­rium odwie­dziło ponad 5,5 tysiąca osób!!!
Dziękujemy!!!

Wszyst­kim przy­po­mi­namy, iż Koor­dy­na­to­rem Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego /Noc Naukow­ców/.

 

Monika Maśla­niec
nauczy­ciel MOA
koor­dy­na­tor MNN w Niepołomicach