Nowa publikacja w Proceedings of the Polish Astronomical Society

Posted by on 10 listopada 2022

Nowa publikacja w Proceedings of the Polish Astronomical Society

Od wielu lat nasi nauczy­ciele biorą czynny udział w wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne (PTA). Co dwa lata orga­ni­zo­wane są Zjazdy Astro­no­mów – człon­ków PTA. Wśród nich są także nasi nauczy­ciele. Po każ­dym Zjeź­dzie wyda­wane są publi­ka­cje w for­mie książki (także w wer­sji elek­tro­nicz­nej). Mamy przy­jem­ność przed­sta­wić nową publi­ka­cję w któ­rej nasi nauczy­ciele: Janusz Nice­wicz i Wal­de­mar Ogłoza opi­sali zaję­cia edu­ka­cyjne w nowym budynku Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach. Jest to już trze­cia publi­ka­cja doty­cząca histo­rii, prze­bu­dowy i dzia­łal­no­ści Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach. Pierw­sza publi­ka­cja z 2018 roku napi­sana przez Janu­sza Nice­wi­cza i Grze­go­rza Sęka doty­czy histo­rii i dzia­łal­no­ści MOA w „sta­rym” budynku. Druga publi­ka­cja z 2020 roku, napi­sana przez Janu­sza Nice­wi­cza doty­czy prze­bu­dowy i dzia­łal­no­ści Obser­wa­to­rium w cza­sie jej trwa­nia. Zapra­szamy do lek­tury arty­ku­łów. Poni­żej poda­jemy linki do odpo­wied­nich stron:

  1. Youth Astro­no­mi­cal Obse­rva­tory in Nie­po­lo­mice (2018)
  2. Youth Astro­no­mi­cal Obse­rva­tory in Nie­po­lo­mice – next steps (2020)
  3. Edu­ca­tion in the new Youth Astro­no­mi­cal Obse­rva­tory in Nie­po­lo­mice (2022)

Pozo­stałe mate­riały dostępne są na stro­nie Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego: pta.edu.pl w zakładce „wydaw­nic­twa”. Miłej lektury!!!

Janusz Nice­wicz