Nietypowe zajęcia – zdalne nauczanie!

Posted by on 04 maja 2020

Nietypowe zajęcia – zdalne nauczanie!

Od ponad mie­siąca sytu­acja wokół nas wymaga zmian w dzia­ła­niach. Nasze obser­wa­to­rium rów­nież dosto­so­wało się do nowych wyma­gań. Od kwiet­nia pro­wa­dzone są zaję­cia online, z róż­nych kół zain­te­re­so­wań. Naj­młodsi miło­śnicy astro­no­mii, dziel­nie wal­czą ze sprzę­tem kom­pu­te­ro­wym pod czuj­nym okiem rodzi­ców i nauczy­ciela MOA. Wiele zajęć opiera się o dys­ku­sje, które doty­czą róż­nych zagad­nień astro­no­micz­nych. Naj­czę­ściej oma­wiamy zdję­cia astro­no­miczne, bądź ostat­nie cie­ka­wostki naukowe. W trak­cie zajęć udaje się wyko­nać liczne prace. Zazwy­czaj wisiały one w gale­riach MOA. Ponie­waż to jest obec­nie nie­moż­liwe, posta­no­wi­li­śmy poka­zać kilka z nich za pośred­nic­twem paru zdjęć z lek­cji online.

 

 

Wszy­scy uczest­nicy wspa­niale pra­cują w cza­sie tych nie­ty­po­wych lek­cji – czego rezul­ta­tem jest poniż­sza gale­ria. Poza zaję­ciami, korzy­stają rów­nież z nowej oferty MOA doty­czą­cej róż­nych pro­po­zy­cji na zabawę astro­no­mią, i nie tylko. Cho­dzi o nowa ofertę MOA, czyli ZOSTAŃDOMUMOA!

Dro­dzy UCZNIOWIE, już nie możemy się docze­kać kolej­nego spo­tka­nia z wami!!!

 

Dzię­ku­jemy wszyst­kim Rodzi­com za pomoc i cier­pli­wość jaką wyka­zu­je­cie, umoż­li­wia­jąc Waszym pocie­chom a naszym uczniom udział w tych zaję­ciach. Na Was zawsze można liczyć 🙂

 

Monika Maśla­niec