Niesamowite dzieciaki!

Posted by on 01 czerwca 2020

Niesamowite dzieciaki!

W ubie­głym mie­siącu zaję­cia kół astro­no­micz­nych dla naj­młod­szych opie­rały się głów­nie o dys­ku­sje doty­czące róż­nych zagad­nień astro­no­micz­nych. Naj­czę­ściej oma­wia­li­śmy zdję­cia astro­no­miczne, bądź ostat­nie cie­ka­wostki naukowe. W maju udało się prze­pro­wa­dzić naj­młod­szych przez jeden z pro­jek­tów doty­czący Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS). Wpraw­dzie oglą­da­li­śmy sporo zdjęć ISS, ale rów­nież dys­ku­to­wa­li­śmy o jego osią­gnię­ciach i budo­wie. To pozwo­liło na wyko­na­nie kon­struk­cji wła­snego domo­wego ISS, przez uczest­ni­ków zajęć. Było to nie­zwy­kle trudne przed­się­wzię­cie, ze względu na to, że każdy z uczest­ni­ków musiał samo­dziel­nie wyko­nać model. Wszy­scy wspa­niale pra­co­wali w cza­sie tych nie­ty­po­wych lek­cji. Rezul­ta­tem tego są m.in. zdję­cia ich modeli.

Dro­dzy UCZNIOWIE, do zoba­cze­nia na kolej­nym spo­tka­niu z Wami!!!

 

 

 

 

A teraz mała niespodzianka!

 

Dla wszyst­kich DZIECI (i małych i dużych) z oka­zji ich święta, prze­czy­tam książkę Pani Wandy Cho­tom­skiej „Dzieci pana Astro­noma”.

 

 

 

Monika Maśla­niec