Nekrolog

Posted by on 30 maja 2021

Nekrolog

Z wiel­kim żalem zawia­da­miamy że 29 maja 2021 roku w wieku 95 lat zmarł Maciej Mazur, osoba bar­dzo zna­cząca i zasłu­żona dla naszego Obser­wa­to­rium – aktyw­nie uczest­ni­czył w powsta­wa­niu, a potem w dzia­łal­no­ści naszej Placówki…

Maciej Mazur był pre­ze­sem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astro­no­mii w latach 1973–1983, wie­lo­let­nim człon­kiem zarządu Oddziału PTMA Kra­ków, hono­ro­wym Człon­kiem PTMA, pra­cow­ni­kiem  Obser­wa­to­rium Sej­smo­lo­gicz­nego Insty­tutu Geo­fi­zyki PAN na Wawelu. Był zna­ko­mi­tym popu­la­ry­za­to­rem nauki, obser­wa­to­rem nieba, ini­cja­to­rem przed­się­wzięć astro­no­micz­nych, wypraw badaw­czych, sesji nauko­wych, obser­wa­cji, auto­rem nie­za­po­mnia­nego Atlasu Nieba.

Rodzi­nie i bli­skim prze­ka­zu­jemy wyrazy współczucia.