Małopolska Noc Naukowców 2022

Posted by on 01 września 2022

Małopolska Noc Naukowców 2022

Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku – Mało­pol­ską Noc Naukow­ców – w tym roku przy­pada to 30 wrze­śnia. Nie można jej prze­ga­pić, bo zawsze bywa to wyjąt­kowy czas, gdzie nauka mie­sza się z zabawą. Uczest­nicy MNN będący w każ­dym wieku, mogą zaba­wić się w naukowca i sami prze­pro­wa­dzać eks­pe­ry­menty pod czuj­nym okiem naszych spe­cja­li­stów z nie­po­ło­mic­kiego Obser­wa­to­rium. W tym roku przy­go­to­wa­li­śmy wykłady, seanse w Pla­ne­ta­rium oraz tele­skopy do poka­zów nieba pod hasłem: „Z naukow­cami przez Wszechświat”.

 W tym roku wra­camy do formy sta­cjo­nar­nej, dla­tego zapra­szamy do Nie­po­ło­mic­kiego MOA w godzi­nach 18:00 – 23:00!

Do zoba­cze­nia w MOA!

Monika Maśla­niec
Koor­dy­na­tor Nocy Naukow­ców w Niepołomicach

UWAGI:

 • Par­king przy MOA jest wyłącz­nie dla pracowników
 • Na nasze aktyw­no­ści nie obo­wią­zuje reje­stra­cja.
 • Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych oraz bez­pie­czeń­stwa aktyw­no­ści mają ogra­ni­czoną liczbę uczestników.
 • Limit wejść będzie uwa­run­ko­wany sytu­acją epi­de­mio­lo­giczną w Polsce.

 

Przy­po­mi­namy, że głów­nym Koor­dy­na­to­rem Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców jest
Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego

(https://nocnaukowcow.malopolska.pl)

Pro­simy o wypeł­nie­nie ANKIETY online:

Ankieta dla dzieci

Ankieta dla dorosłych

Pro­gram wyda­rze­nia „Mało­pol­ska Noc Naukow­ców 2022” w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach
ul. Miko­łaja Koper­nika 2, Niepołomice
30 wrze­śnia 2022 roku w godzi­nach 1800-2300

Z Naukow­cami przez Wszechświat”


ROZPOCZĘCIE
18:00
Taras obser­wa­cyjny
Roz­po­czę­cie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2022
pro­wa­dzący: koor­dy­na­tor w Nie­po­ło­mi­cach mgr Monika Maślaniec

Omó­wie­nie pro­gramu tego­rocz­nej MNN2022
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:
 • 5 – 7 lat
 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

POKAZY NIEBA
co 15 minut
od 18:00–23:00
Taras obser­wa­cyjny
Taras zie­lonyPokazy nieba (uwa­run­ko­wane pogodą)
pro­wa­dzący: mgr inż. Łukasz Maśla­niec oraz dr Adam Michalec

Obser­wa­cje astro­no­miczne są ważną czę­ścią pozna­wa­nia nieba. Nasze pokazy roz­pocz­niemy od zapo­zna­nia się z powierzch­nią Księ­życa. Nasz natu­ralny sate­lita jest jed­nym z naj­ja­śniej­szych obiek­tów wie­czor­nego nieba. Gdy schowa się pod hory­zon­tem około godziny 19:00 nasze tele­skopy skie­ru­jemy na inne obiekty astro­no­miczne. Przy­gląd­niemy się z bli­ska naj­więk­szym pla­ne­tom Układu Sło­necz­nego, czyli poob­ser­wu­jemy Jowi­sza i Saturna. Dla naj­bar­dziej wytrwa­łych po godzi­nie 22:00 skie­ru­jemy tele­skop na pla­netę Mars. Miejmy nadzieję, że utrzyma się bez­chmurne niebo, bo tylko w takim przy­padku będą moż­liwe jego obserwacje
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 5 – 7 lat
 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

ZWIEDZANIE
co 30 minut
od 18:00–23:00
Budy­nek MOA„Zwie­dza­nie MOA
pro­wa­dzący: ucznio­wie MOA z kół astronomicznych

W trak­cie zwie­dza­nia zapre­zen­to­wane zostaną wszyst­kie trzy wystawy przy­go­to­wane na MNN2022 oraz odwie­dzimy „Micha­linę” – główny instru­ment naszego obser­wa­to­rium. Tele­skop ten, jest czę­ścią pra­cowni astro­no­micz­nej, z któ­rej na co dzień korzy­stają ucznio­wie MOA. Podej­ście do „Micha­liny” to liczne kręte schody znaj­du­jące się wewnątrz rotundy, dla­tego pro­simy zwie­dza­ją­cych o wygodne obu­wie. Do budynku MOA na trasę zwie­dza­nia wcho­dzi tylko jedna grupa 20 oso­bowa co 30 minut.
Prefe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 5 – 7 lat
 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

WYSTAWA
18:00–23:00
Budy­nek MOA

Wszyst­kie kolory żywej Ziemi” – WYSTAWA

Wystawa powstała w ramach pro­jektu Ear­th­KAM, w któ­rym ucznio­wie z MOA biorą udział od wielu lat. Ear­th­Kam to edu­ka­cyjny pro­jekt spon­so­ro­wany przez NASA, dzięki któ­remu ucznio­wie z całego świata mogą wyko­ny­wać zdję­cia powierzchni Ziemi przy pomocy apa­ratu cyfro­wego, znaj­du­ją­cego się na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicznej
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 5 – 7 lat
 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

WYSTAWA
18:00–23:00
Biblio­teka MOA

Obiekty z kosmosu” – WYSTAWA


W skład wystawy wcho­dzą modele ciał nie­bie­skich wydru­ko­wane w pra­cowni robo­tyki na dru­karce 3D. Są to m.in. pla­ne­to­idy oraz frag­menty powierzchni Księ­ży­ców pla­net Układu Sło­necz­nego. Nie­które z obiek­tów są wydru­ko­wane w odpo­wied­niej skali, aby uzmy­sło­wić roz­miary ciał w Ukła­dzie Słoneczny.
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 5 – 7 lat
 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

WYSTAWA
18:00–23:00
Budy­nek MOA

Zja­wi­ska astro­no­miczne i atmos­fe­ryczne na nie­bie” – WYSTAWA

Wystawa poświę­cona jest foto­gra­fii, które wyko­nali ucznio­wie MOA. W skład wystawy wcho­dzą zdję­cia zarówno zja­wisk astro­no­micz­nych jak i atmos­fe­rycz­nych ujęte w nie­ty­powy spo­sób. Wiele z tych zdjęć została nagro­dzona na kon­kur­sach fotograficznych.
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 5 – 7 lat
 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

PLANETARIUM
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Pla­ne­ta­rium – sala nr 01„Polo­wa­nie”
pro­wa­dzący: mgr Janusz Nicewicz
Histo­ryczny już seans pla­ne­ta­rium przy­sto­so­wany do nowej cyfro­wej apa­ra­tury pla­ne­ta­rium. Jest to luźna opo­wieść nawią­zu­jąca do wie­lo­krot­nych poby­tów króla Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Nie­po­ło­mi­cach na polo­wa­niach, połą­czona z poka­zem obiek­tów widocz­nych na noc­nym nie­bie (czas trwa­nia: ok. 20 minut).
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 5 – 7 lat
 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

WYKŁAD
18:15
Sala semi­na­ryjna – sala nr 10„Słońce. Ten kto daje i odbiera ten się w pie­kle poniewiera”
pro­wa­dzący: mgr Tymon Kretschmer
Tru­izmem będzie stwier­dze­nie, że żadna rzecz, zja­wi­sko czy pro­ces dzie­jący się wokół nas nie trwa wiecz­nie. Łącz­nie z nami samymi. To prze­cież jasne jak Słońce! Natura dała nam Układ Sło­neczny, a w nim ważną gwiazdę oraz Błę­kitną Pla­netę. Ewo­lu­cja tej gwiazdy, która w naszych cza­sach jest źró­dłem życia, nie­ubła­ga­nie bie­gnie w stronę zagłady Błę­kit­nej Pla­nety. O tym wła­śnie porozmawiamy…
Kon­kurs z nagro­dami rze­czo­wymi doty­czący wykładu.Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

WYKŁAD
19:15
Sala semi­na­ryjna – sala nr 10„Kosmiczne obser­wa­cje”
pro­wa­dzący: mgr inż. Łukasz Maślaniec
Kosmos to wszystko co nas ota­cza. Ludzie od zawsze chcieli poznać go jak naj­le­piej, aby zro­zu­mieć miej­sce, w któ­rym żyją. Liczne pomy­sły na wyja­śnie­nie nie­któ­rych zaob­ser­wo­wa­nych obiek­tów i zja­wisk, przy­czy­niły się do roz­woju tech­nik i spo­so­bów pomia­ro­wych. Kosmiczne obser­wa­cje to subiek­tywne spoj­rze­nie na histo­rię obser­wa­cji astro­no­micz­nych od tech­nicz­nej strony. Od zachwytu nie­bem widzia­nym ludz­kim okiem, przez pierw­sze kon­struk­cje optyczne do tele­sko­pów kosmicznych.
Kon­kurs z nagro­dami rze­czo­wymi doty­czący wykładu
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

WYKŁAD
20:15
Sala semi­na­ryjna – sala nr 10„Fale radiowe a zja­wi­ska natu­ralne na Ziemi”
pro­wa­dzący: Mariusz Cie­luch SP9HSQ, Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA
Fale radiowe są ści­śle zwią­zane ze zja­wi­skami natu­ral­nymi wystę­pu­ją­cymi na Ziemi. Należą do nich m.in. wyła­do­wa­nia atmos­fe­ryczne, zja­wi­ska geo­lo­giczne we wnę­trzu Ziemi czy też zorze polarne. Ana­li­zu­jąc fale można „usły­szeć” te zja­wi­ska zanim się̨ je zoba­czy, co pozwala się̨ nam odpo­wied­nio wcze­śnie na nie przy­go­to­wać. Pod­czas wykładu sku­pimy się̨ na ama­tor­skim radio­wym sys­te­mie wykry­wa­nia pozy­cji ude­rzeń bły­ska­wic, z któ­rego korzy­sta więk­szość apli­ka­cji ostrze­ga­ją­cych przed wyła­do­wa­niami. Zobacz­cie sami jak to wygląda od podszewki.
Kon­kurs z nagro­dami rze­czo­wymi doty­czący wykładu
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

WYKŁAD
21:15
Sala semi­na­ryjna – sala nr 10 „Fale gra­wi­ta­cyjne – nowe okno na Wszechświat”
pro­wa­dzący: mgr Janusz Nicewicz
Ist­nie­nie fal gra­wi­ta­cyj­nych, czyli zabu­rzeń samej cza­so­prze­strzeni, wynika z rów­nań ogól­nej teo­rii względ­no­ści Alberta Ein­ste­ina. Długo jed­nak były trak­to­wane jako cie­ka­wostka mate­ma­tyczna. Pośred­nie dowody ich ist­nie­nia poja­wiły się dopiero w latach 70-tych XX wieku. Zaś bez­po­śred­nia detek­cja nastą­piła 14 wrze­śnia 2015 roku. Roz­po­częła się nowa era badań Kosmosu – astro­no­mia fal grawitacyjnych.
Kon­kurs z nagro­dami rze­czo­wymi doty­czący wykładu
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

WARSZTATY
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Labo­ra­to­rium – sala nr 02 „Świe­cące gwiazdozbiory”
pro­wa­dzący: mgr Alek­san­dra Kowal­ska, Klub Mło­dego Odkrywcy
Jed­nym z pro­ble­mów współ­cze­snej cywi­li­za­cji jest zanie­czysz­cze­nie świa­tłem. Brak ciem­no­ści w nocy zabu­rza natu­ralne cykle świa­tła i ciem­no­ści, co nega­tyw­nie oddzia­łuje na faunę i florę oraz zdro­wie czło­wieka. Zanie­czysz­cze­nie świa­tłem unie­moż­li­wia rów­nież astro­no­miczne obser­wa­cje nieba, powo­du­jąc, że moż­li­wość dostrze­że­nia gwiaz­do­zbio­rów z tere­nów miej­skich jest mocno ogra­ni­czona. Pod­czas warsz­ta­tów uczest­nicy dowie­dzą się, jak można zmniej­szyć pro­blem zanie­czysz­cze­nia świetl­nego oraz wyko­nają wła­sne świe­cące gwiazdozbiory.
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 8 – 11 lat

WARSZTATY
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Labo­ra­to­rium – sala nr 03 „Co sły­chać?”
pro­wa­dzący: Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA
Z faktu wszech­obec­no­ści fal radio­wych cza­sami nie zda­jemy sobie sprawy, jed­nak wiele źró­deł je wysyła. Ota­czają̨ nas z każ­dej strony prze­sy­ła­jąc ogrom infor­ma­cji. Czy mamy moż­li­wość ich odbie­ra­nia? Oka­zuje się̨, że są wszę­dzie! Jak je ode­brać i za pomocą jakich narzę­dzi tego doko­nać? Tego wła­śnie dowie­cie się z naszych warsz­ta­tów radiowych.
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 5 – 7 lat
 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

WARSZTATY
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Labo­ra­to­rium – sala nr 04 „Radio­ak­tyw­ność wokół nas”
pro­wa­dzący: mgr Patryk Salamon
Na wstę­pie zosta­nie prze­sta­wione roz­miesz­cze­nie złóż rud uranu na świe­cie a następ­nie zostaną zapre­zen­to­wane urzą­dze­nia mie­rzące wiel­kość pro­mie­nio­wa­nia, czyli dozy­me­try, m.in. pol­ski – woj­skowy DP-66M, oraz ukra­iń­ski ‑Terra‑P. Ich dzia­ła­nie zosta­nie przed­sta­wione przy pomocy dostęp­nych mine­ra­łów.  Przy oka­zji pre­zen­ta­cji dzia­ła­nia dozy­me­trów, zostaną przy­bli­żone wła­ści­wo­ści fizyczne mine­ra­łów ura­no­wych pocho­dzą­cych z Pol­ski, Czech oraz Hisz­pa­nii. Do bliż­szego zapo­zna­nia się z pre­zen­to­wa­nymi oka­zami zosta­nie zasto­so­wany mikro­skop oraz dodat­kowo róż­nego rodzaju oświe­tle­nie (pasmo widzialne oraz ultra­fio­le­towe) W przy­padku tego dru­giego zoba­czymy bar­dzo efek­towne zja­wi­sko flu­ore­scen­cji wtór­nych mine­ra­łów ura­no­wych – świe­ce­nie w bar­wie zie­lo­nej czy sele­dy­no­wej. Dla porów­na­nia zostaną przed­sta­wione inne mine­rały, nie mające pocho­dze­nia ura­no­wego, a które rów­nież świecą przy uży­ciu świa­tła UV.
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 8–11 lat
 • 12–15 lat

WARSZTATY
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Labo­ra­to­rium – sala nr 05 „Spuch­nięte Słońce – będzie fatal­nie, albo jesz­cze gorzej”
pro­wa­dzący: mgr Tymon Kretschmer
Prak­tyczne roz­wa­ża­nia na temat ewo­lu­cji Słońca. Zasta­no­wimy się nad przy­szłymi sce­na­riu­szami wyglądu Układu Sło­necz­nego. Może coś ule­pimy, może nary­su­jemy. Spraw­dzimy jak obec­nie wygląda Układ Sło­neczny pod wzglę­dem wiel­ko­ści i pro­por­cji jego skład­ni­ków. A sta­nie się z nim w przy­szło­ści? Pomyślimy.
Pre­fe­ro­wana grupa wiekowa:

 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

ZAKOŃCZENIE 
23:00
Sala semi­na­ryjna – sala nr 10 Zakoń­cze­nie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2022
pro­wa­dzący: koor­dy­na­tor w Nie­po­ło­mi­cach mgr Monika Maśla­niecPod­su­mo­wa­nie tego­rocz­nej MNN2022.
Prefe­ro­wana grupa wiekowa

 • 5–7 lat
 • 8 – 11 lat
 • 12–15 lat
 • star­sza mło­dzież 16+ i dorośli

 

KONKURS!!!

𝗘𝗞𝗢-𝗣𝗟𝗔𝗦𝗧𝗬𝗞𝗔𝗠𝗔𝗠 𝗡𝗔𝗨𝗞𝗢𝗪𝗘𝗚𝗢 𝗕𝗭𝗜𝗞𝗔!

Jak już na pewno pamię­ta­cie, każ­dego roku nie­od­łącz­nym ele­men­tem towa­rzy­szą­cym MNN i zapo­wia­da­ją­cym nadej­ście tego wiel­kiego wyda­rze­nia jest kon­kurs plastyczny!

Szcze­góły na stro­nie organizatorów:

Kon­kurs pla­styczny Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2022!