Małopolska Noc Naukowców 2022 – podsumowanie

Posted by on 04 października 2022

Małopolska Noc Naukowców 2022 – podsumowanie

Pod­czas tego­rocz­nej Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców w nie­po­ło­mic­kim Obser­wa­to­rium odwie­dziło nas pół tysiąca osób!

Dzię­ku­jemy za wspól­nie spę­dzony czas!

Po raz pierw­szy od kilku lat w for­mie sta­cjo­nar­nej mogli­śmy razem zwie­dzać nowy budy­nek Obser­wa­to­rium. W trak­cie zwie­dza­nia można było zoba­czyć wszyst­kie trzy wystawy, które zostały spe­cjal­nie przy­go­to­wane na MNN2022. Oprócz foto­gra­fii i modeli astro­no­micz­nych z dru­ka­rek 3D każdy zwie­dza­jący mógł poznać tery­to­rium tele­skopu „Micha­liny”. Pogoda nie sprzy­jała obser­wa­cjom astro­no­micz­nym, ale każdy mógł zoba­czyć tele­skop i poznać jego zasadę działania.

Jak zawsze naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szyły się warsz­taty i Pla­ne­ta­rium. Histo­ryczny już seans pla­ne­ta­rium „Polo­wa­nie” przy­sto­so­wany do nowej cyfro­wej apa­ra­tury pla­ne­ta­rium spo­wo­do­wał wiele wzru­szeń i zachwy­tów nad wido­kiem noc­nego nieba.

Każde warsz­taty były sta­ran­nie opra­co­wane i dosto­so­wane do uczest­ni­ków, co pozwo­liło na zacie­ka­wie­nie różną tema­tyką naukową osoby w róż­nym wieku. W labo­ra­to­rium oglą­dano bar­dzo efek­towne zja­wi­sko flu­ore­scen­cji wtór­nych mine­ra­łów ura­no­wych. Skały te świe­ciły w bar­wie zie­lo­nej i sele­dy­no­wej pod wpły­wem świa­tła UV.

Naj­młodsi pasjo­naci astro­no­mii pod­czas warsz­ta­tów wyko­ny­wali wła­sne świe­cące gwiaz­do­zbiory i dowie­dzieli się, jak można zmniej­szyć pro­blem zanie­czysz­cze­nia świa­tłem. Tro­chę starsi spraw­dzili jak obec­nie wygląda Układ Sło­neczny pod wzglę­dem wiel­ko­ści i pro­por­cji jego skład­ni­ków. Na koniec ule­pili wła­sny model Układu Słonecznego.

Od kilku lat w Nocy Naukow­ców wspiera nas Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców. Tym razem opo­wia­dali o falach radio­wych i poka­zy­wali, jak i czym je ode­brać. Można było rów­nież zoba­czyć i posłu­chać o ante­nach i radio­te­le­sko­pie, które są na budynku MOA.

Sporo osób było przy­go­to­wa­nych na uczest­nic­two w wykła­dach. Ponie­waż chcieli posłu­chać o naj­now­szych odkry­ciach z astro­no­mii i fal elek­tro­ma­gne­tycz­nych. Fascy­na­cję budził moment publi­ka­cji naj­now­szych zdję­cia z kosmicz­nych tele­sko­pów, szcze­gól­nie James Weeba.

 

To, że było Was tak wielu pobu­dza nas do dal­szych inspi­ra­cji na kolejną Noc Naukow­ców. Lubimy widzieć Wasze uśmie­chy, gdy zado­wo­leni opusz­cza­cie nasze aktyw­no­ści. Dla­tego po krót­kim odpo­czynku już bie­rzemy się do pracy nad kolejną edycją.

Do zoba­cze­nia za rok !

 koor­dy­na­tor: Monika Maślaniec
Foto: Edward Siwek, Michał Matu­sik, Piotr Połomski