Małopolska Noc Naukowców 2021

Posted by on 27 września 2021

Małopolska Noc Naukowców 2021

Za nami kolejna Mało­pol­ska Noc Naukow­ców. Po raz 15 spo­tka­li­śmy się na wspól­nej zaba­wie. W nie­po­ło­mic­kim Obser­wa­to­rium w tym roku widzie­li­śmy się ONLINE. To jed­nak nie prze­szka­dzało nam w niczym i kró­lo­wały pokazy nieba, wykłady i warsz­taty. Dzięki obec­no­ści wszyst­kich sym­pa­ty­ków nauk ści­słych mogli­śmy bawić się nie tylko astro­no­mią, ale także bio­lo­gią, fizyką i krótkofalarstwem.

Naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szyły się pokazy astro­no­miczne i kon­kursy. Mimo, że pogoda nie dopi­sała, my mie­li­śmy przy­go­to­wany mate­riał z dwóch ostat­nich tygo­dni, który udało nam się przed­sta­wić na Nocy Naukow­ców. Kon­kursy rów­nież bar­dzo się podo­bały. Nawet zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dodat­kowy kon­kurs nie­spo­dzianka – nagrodą była płyta „Kon­ste­la­cja MOA” z muzyką Pana Prze­my­sława Rudzia. Roz­strzy­gnię­cie wszyst­kich kon­kur­sów nastą­piło na zakoń­cze­niu MNN2021 a nagrody zdo­byli: p. Lena, p. Szy­mon, p. Jakub. Gratulujemy!!!

Oprócz poka­zów i kon­kur­sów uczest­nicy mogli posłu­chać wykła­dów. Pod­czas ich trwa­nia dowie­dzieli się jak naukowcy radzą sobie z zanie­czysz­cze­niem świa­tłem i jaki ma to na nas wpływ oraz poznali odpo­wie­dzi na pyta­nia o śmieci kosmiczne. Czym są te śmieci i ile ich jest? Czy te śmieci można jakoś posprzą­tać i co robić, aby dalej nie śmiecić?

Kolejną aktyw­no­ścią było zwie­dza­nie MOA. Można było pospa­ce­ro­wać zdal­nie po naszym nowym budynku i zoba­czyć jak po roz­bu­do­wie wygląda on dzi­siaj. Zaglą­da­li­śmy m.in. do naszej Micha­liny i obej­rze­li­śmy nową bazę noc­le­gową, którą teraz dys­po­nu­jemy. Wszyst­kich cie­ka­wych zmian jakie w nie­po­ło­mic­kim Obser­wa­to­rium nastą­piły zapra­szamy do naszego MOA na sobot­nie pokazy w Pla­ne­ta­rium, na które obo­wią­zuje wcze­śniej­sza rezerwacja.

Na żywo pro­wa­dzi­li­śmy warsz­taty na plat­for­mie ZOOM.

Warsz­taty pt: “Model sate­lity geo­sta­cjo­nar­nego” przy­cią­gnęły do nas naj­młod­szych pasjo­na­tów astro­no­mii. Na warsz­ta­tach dzieci miały moż­li­wość zoba­czyć ruch sate­lity geo­sta­cjo­nar­nego i w pro­sty spo­sób wyko­nać jego model z pla­ste­liny i patycz­ków. Powstało kil­ka­na­ście prac, które zapewne zawi­sną w hono­ro­wym miej­scu w pokoju przy­szłych „Mło­dych Naukow­ców”. Pod­czas spo­tka­nia dzieci zada­wały różne pyta­nia, które tylko utwier­dziły nas w prze­ko­na­niu, że są to dobrzy kan­dy­daci na przy­szłych pol­skich naukowców.

Pod­czas warsz­ta­tów pt: “Model układu odde­cho­wego” uczest­nicy zapo­znali się z budową układu odde­cho­wego oraz wyko­nali pro­sty jego model. W modelu tym płuca napeł­niały się i opróż­niały z powie­trza dzięki ruchom prze­pony. Cie­szy nas to, że więk­sza część uczest­ni­ków z zaan­ga­żo­wa­niem brała w nich czynny udział, wyko­nu­jąc model na bie­żąco i aktyw­nie zada­jąc pytania.

Sła­wek SP9XWW z Nie­po­ło­mic­kiego Klubu Krót­ko­fa­low­ców wraz ze swo­imi synami Woj­cie­chem i Micha­łem pro­wa­dzili warsz­taty na plat­for­mie ZOOM. Ich zada­niem była budowa modeli eks­pe­ry­men­tal­nego sate­lity Cube Sat – PW-SAT2. Ten sate­lita został wyko­nany przez stu­den­tów Poli­tech­niki War­szaw­skiej i wystrze­lony na niską orbitę oko­ło­ziem­ską w grud­niu 2018 roku. Wszyst­kie modele powstały przy uży­ciu pro­stych narzę­dzi i mate­ria­łów dostęp­nych w każ­dym domu. W sze­ściu spo­tka­niach online powstało ponad 20 modeli sate­lity. Cie­ka­wostką jest fakt, że w trak­cie trwa­nia jed­nego z warsz­ta­tów – skon­tak­to­wał się z nimi współ­twórca zespołu napę­do­wego powsta­ją­cego obec­nie sate­lity PW-SAT3. Dzięki jego uprzej­mo­ści – uczest­nicy spo­tka­nia zoba­czyli jak wygląda kon­struk­cja kor­pusu i kształt nowego sate­lity. Wra­że­nia były niesamowite.

Pod­su­mo­wu­jąc tego­roczną Mało­pol­ską Noc Naukow­ców w naszym Obser­wa­to­rium dzię­ku­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom (ponad 800 osób) za obec­ność na tego­rocz­nej MNN. Za rok mamy nadzieję, że uda się nam zor­ga­ni­zo­wać atrak­cje już sta­cjo­nar­nie i zoba­czymy się twa­rzą w twarz z Wami wszyst­kimi. Co roku mobi­li­zu­je­cie nas do nowych pomy­słów na aktyw­no­ści, które dla Was przy­go­to­wu­jemy. To utwier­dza nas w prze­ko­na­niu, że warto orga­ni­zo­wać takie wydarzenia.

Do zoba­cze­nia za rok!!!