Małopolska Noc Naukowców 2018 – Niepołomice

Posted by on 01 września 2018

Małopolska Noc Naukowców 2018 – Niepołomice

Pora na kolejną por­cję wie­dzy, nauki i zabawy, którą od wielu lat we wrze­śniu, ser­wuje Wam Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.

Roz­po­czy­namy o godzi­nie 18:00 i pozo­sta­jemy do dys­po­zy­cji aż do północy.

Zapra­szamy do uczest­nic­twa w Mało­pol­skiej Nocy Naukowców!
Pią­tek, 28 wrze­śnia 2018 roku.

 

 

 

 

100 lat minęło jak jeden dzień

 

Oto program spotkania:

 

Roz­po­czę­cie: godzina 18:00, a następnie:

Prezentacje multimedialne

Sala wykła­dowa Obserwatorium

godz. 18:30 – Balo­nowe misje stra­tos­fe­ryczne – Wło­dzi­mierz Tar­now­ski SQ6NLN
godz. 19:30 – Co robić gdy obser­wuje nas pudełko po butach? – Tymon Kretschmer
godz. 20:30 – Tele­skop „wczo­raj” i dziś – Łukasz Maślaniec
godz. 21:30 – Histo­ria Trans­atlan­tyc­kiej Radio­sta­cji w Babi­cach – Mariusz Cie­luch SP9HSQ

 

Warsztaty:

 

FOTOGRAFIA/MULTIMEDIA

Pra­cow­nia kom­pu­te­rowa | godziny: 20:00, 20:30, 21:00

Foto­gra­fo­wa­nie 100 lat temu rów­nież było moż­liwe- pro­wa­dzi Tymon Kretschmer

 

FIZYKA

Domek nr 1 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Wyna­lazki i odkry­cia” – pro­wa­dzi: Łukasz Maślaniec

 

ASTRONOMIA dla najmłodszych

Domek nr 2 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Zróbmy sobie Sto­ne­henge i księ­ży­cowe kra­tery” – pro­wa­dzi: Wio­letta Ogłoza (Zespół Szkół Spe­cjal­nych nr 3 w Krakowie)

 

CHEMIA

Domek nr 3 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Węże, sło­nie, rekiny i inne pokazy” – pro­wa­dzi: Gabriela Osiecka (Zespół Szkół w Niepołomicach)

 

BIOLOGIA

Domek nr 4 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Histo­ria Ste­fana” – pro­wa­dzi: Ewa Fijał (Zespół Szkół w Niepołomicach)

 

WARSZTATY BALONOWE

Domek nr 5 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Zabawy z balo­nem” – pro­wa­dzi: Wro­cław­ski Klub Łącz­no­ści Ratun­ko­wej SP6ZWR

 

 

Seanse w Planetarium

godziny: 19:00 i 19:30 – “Mali geniu­sze” – seans dla najmłodszych
godziny: 20:00 i 21:00 – “Niebo według Greków”
godzina: 22:00 – “Histo­ryczny podział gwiazdozbiorów”
Pro­wa­dzą: Alek­san­dra Janusz i Wal­de­mar Ogłoza

 

DODATKOWE ATRAKCJE

Namiot infor­ma­cyjny MOA | godziny: od 18:00 do 24:00

Her­ba­ciar­nia naukowa”

 

Sala wykła­dowa Obser­wa­to­rium | godziny: od 19:00 do 22:00

Quizy i zagadki” - po zakoń­cze­niu każ­dej prezentacji

 

Namiot wysta­wien­ni­czy przy MOA | godziny: od 18:00 do 24:00

Wystawa sprzętu klu­bo­wego oraz oko­licz­no­ściowa sta­cja łącz­no­ściowa Nie­po­ło­mic­kiego Klubu Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA

 

Teren wokół Obser­wa­to­rium | godziny: od 19:00 do 24:00

Tele­sko­powe obser­wa­cje i pokazy nieba - pro­wa­dzą: Grze­gorz Sęk oraz ucznio­wie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego
(Ten punkt pro­gramu odbę­dzie się tylko w warun­kach bez­chmur­nego nieba.)

 

Kościół św. Pio­tra i Pawła w Kra­ko­wie | godziny: 19:00, 20:00, 21:00

Pokazy ruchu waha­dła Foucaulta – pro­wa­dzi: Adam Michalec

 

 

 

KONKURSKONKURSKONKURS PLASTYCZNY!

 

Być jak naukowiec”

 

 

 

Koor­dy­na­to­rem Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego.