Małopolska Noc Naukowców 2017 – dziękujemy!

Posted by on 02 października 2017

Małopolska Noc Naukowców 2017 – dziękujemy!

Zdal­nie ste­ro­wane”, to było hasło tego­rocz­nej Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców w nie­po­ło­mic­kim obser­wa­to­rium. W tym roku padł rekord – Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach odwie­dziło bli­sko 1000 osób!!!
Dziękujemy!!!

Sala pre­lek­cyjna oraz pla­ne­ta­rium za każ­dym razem była wypeł­niona po brzegi. Wszyst­kie wystą­pie­nia były nagra­dzane grom­kimi bra­wami, a quiz po każ­dej z pre­zen­ta­cji wzbu­dzał liczne zainteresowania.
Ostatni wykład – jedna z nie­spo­dzia­nek tego wie­czoru – pt. Wyprawa na cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca w USA Ani i Mariu­sza Gra­bow­skich – zgro­ma­dził naj­bar­dziej wytrwa­łych uczest­ni­ków tej edy­cji MNN. Pasja i zaan­ga­żo­wa­nie udzie­liła się rów­nież wszyst­kim tym któ­rzy kilka godzin wcze­śniej słu­chali wystą­pie­nia Toma­sza Żyw­czaka i Mate­usza Win­daka – oni rów­nież podzie­lili się szcze­gó­łami wyprawy do Stanów.

Obok sali wykła­do­wej znaj­do­wało się sta­no­wi­sko Nie­po­ło­mic­kiego Klubu Krót­ko­fa­low­ców. Klub ten od kilku lat działa przy naszym obser­wa­to­rium a w cza­sie Nocy Naukow­ców pro­wa­dził kącik elek­tro­niczny oraz sta­no­wi­sko informacyjno-nadawcze.

Warsz­taty z fizyki, che­mii, bio­logi astro­no­mii i mul­ti­me­diów cie­szyły się ogrom­nym powo­dze­niem. Zamiast pla­no­wa­nych 5 serii warsz­ta­tów tema­tycz­nych, każda ekipa prze­pro­wa­dziła co naj­mniej 12 spo­tkań warsztatowych:

- Fizyka gro­ma­dziła naj­wię­cej grup zor­ga­ni­zo­wa­nych (były to głów­nie szkoły). Każdy na tych warsz­ta­tach mógł dotknąć róż­nych typów magne­sów, zoba­czyć „pociąg magne­tyczny”, czy lewi­tu­ją­cego „bączka”. Dzia­ła­nie każ­dej z tych atrak­cji było uzu­peł­niane o tre­ści mery­to­ryczne. Na warsz­ta­tach fizyki dla naj­młod­szych uczest­nicy mogli zoba­czyć doświad­cze­nia z dzie­dziny mecha­niki, magne­ty­zmu, elek­tro­sta­tyki, ter­mo­dy­na­miki i optyki. Pozna­wali kon­se­kwen­cje ruchu obro­to­wego Ziemi i podzi­wiali eks­pe­ry­menty z uży­ciem suchego lodu. Pokazy te pro­wa­dzili wspól­nie ucznio­wie Zespołu Szkół w Nie­po­ło­mi­cach i oddzia­łów gim­na­zjal­nych ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Niepołomicach.

- Che­mia kusiła licz­nymi wybu­chami, „zadymę” wywo­ły­wał cie­kły azot a kolo­rowe cie­cze cie­szyły oko każ­dego uczest­nika. Naj­młodsi byli zachwy­ceni zagad­kami ser­wo­wa­nymi przez koło che­mi­ków UJ w Krakowie.

- Astro­no­mia dla naj­młod­szych gro­ma­dziła całe rodziny na wyko­ny­wa­niu spek­tro­sko­pów czy nie­za­wod­nych komet. Naj­mniejsi naj­bar­dziej lubili kolo­ro­wać Wszech­świat róż­nymi technikami.
– Bio­lo­gia wraz z nie­za­wod­nym szkie­le­tem ”Ste­fan” nie zawio­dła ocze­ki­wań uczest­ni­ków Nocy Naukow­ców. Naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie budziły obser­wa­cje przez mikro­skop – zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

- Mul­ti­me­dia bawiły w pra­cowni kom­pu­te­ro­wej naj­bar­dziej zain­te­re­so­wa­nych obser­wa­cjami astro­no­micz­nymi za pomocą tele­sko­pów zdal­nie ste­ro­wa­nych. Naj­wy­tr­walsi po wyj­ściu z nich mieli głowę pełną pomy­słów na kolejne obser­wa­cje nieba z wła­snego domu.

Dosko­nale spi­sali się ucznio­wie MOA i Klub KW MOA, któ­rzy z dużym poświę­ce­niem poma­gali pro­wa­dzić pokazy nieba zawo­do­wym astro­no­mom. Oprócz Księ­życa, który przez całą noc uśmie­chał się nie­śmiało do uczest­ni­ków MNN, można było zoba­czyć obiekty mgła­wi­cowe oraz gro­mady gwiazd. Dzięki wspa­nia­łej pogo­dzie fre­kwen­cja przy tele­sko­pach była ogromna – wszyst­kie 4 były oble­gane aż do godziny pół­nocy. Ostatni goście Nocy Naukow­ców opu­ścili teren MOA około 00:20!!!

Z roku na rok rosnące zain­te­re­so­wa­nie MNN cie­szy nas ogrom­nie i już teraz zapra­szamy do udziału w przy­szło­rocz­nej Nocy Naukow­ców 28 wrze­śnia 2018 roku.
Dzię­ku­jemy za wspólną zabawę do zobaczenia!!!

 

Monika Maśla­niec (MOA Niepołomice)
Koor­dy­na­tor MNN w Niepołomicach