Korzystajcie!

Może­cie Pań­stwo być pewni dobrze zor­ga­ni­zo­wa­nych i rygo­ry­stycz­nie popraw­nych zajęć z zakresu astro­no­mii i nauk pokrew­nych, pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cieli o kie­run­ko­wym wykształ­ce­niu. W mobil­nym pla­ne­ta­rium pod­czas bogato ilu­stro­wa­nego seansu prze­ka­zu­jemy nie tylko wie­dzę, ale też tra­fiamy do wyobraźni i pobu­dzamy natu­ralną cie­ka­wość. W trak­cie trwa­nia zajęć wpro­wa­dzamy widzów w świat antycz­nej kul­tury, uczymy patrzeć na niebo oczami sta­ro­żyt­nych, wresz­cie przed­sta­wiamy aktu­alny pogląd na naszą pla­netę i jej miej­sce we Wszechświecie.