Konkurs SPOJRZENIE NA NIEBO 2017 – wyniki

Posted by on 17 maja 2017

Konkurs SPOJRZENIE NA NIEBO 2017 – wyniki

W dniu 24 maja 2017 roku spo­śród 10 nade­sła­nych prac Komi­sja kon­kur­sowa przyznała:

W kategorii klas I‑III:

I miej­sce ex aequo – Lena Dudziń­ska oraz Nata­lia Jan­kow­ska z Chrze­ści­jań­skiej Szkoły Pod­sta­wo­wej z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi „Emma­nuel” z Krakowa.

Wyróż­nie­nia: Eliza Gądek, Miko­łaj Konwent

 

W kategorii klas IV-VI:

I miej­sce – Domi­nika Kaleta kl. VI b – Szkoła Pod­sta­wowa w Niepołomicach
II miej­sce – Domi­nika Gruszka kl. V g – Szkoła Pod­sta­wowa w Niepołomicach
III miej­sce – Julia Podo­lecka kl. V a – Szkoła Pod­sta­wowa w Niepołomicach.

Wyróż­nie­nia: Wik­to­ria Depta, Agata Urba­no­wiczWero­nika Lemań­ska.

 

Wszyst­kich nagro­dzo­nych zapra­szamy na FINAŁ kon­kursu w dniu 26 maja o godzi­nie 8:00, który odbę­dzie się w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

 

Kilka foto­gra­fii z finału konkursu:

 

Autorki pierw­szego miej­sca (ex aequo) – Lena Dudziń­ska oraz Nata­lia Jan­kow­ska – pre­zen­tują swoje prace

 

Lau­re­aci konkursu

 

I miej­sce – praca Leny Dudziń­skiej (klasa I)

 

I miej­sce – praca Nata­lii Jan­kow­skiej (klasa I)

 

I miej­sce – praca Domi­niki Kalety (klasa IV)