Konkurs na referat – spis przesłanych prac

Posted by on 28 lutego 2017

Konkurs na referat – spis przesłanych prac

24 lutego 2017 roku minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XVII Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych w roku szkol­nym 2016/2017.

Po odcze­ka­niu kilku dni – w związku z regu­la­mi­no­wym zapi­sem o zna­cze­niu daty stem­pla pocz­to­wego – pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych.

Uczniom, któ­rzy zde­cy­do­wali się pod­jąć wyzwa­nie – bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy!

3 marca 2017 roku Woje­wódzka Komi­sja Kon­kur­sowa poda wer­dykt i wyłoni Auto­rów, któ­rzy zapre­zen­tują swoje prace pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno-Astro­nau­tycz­nego. To już 10 marca! Cze­kamy na Was z niecierpliwością!

 

Spis nade­sła­nych prac kon­kur­so­wych [PDF]