Konkurs na referat – protokół komisji | szkoły średnie

Posted by on 02 marca 2018

Konkurs na referat – protokół komisji | szkoły średnie

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich został dzi­siaj zakończony.

Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr  Adam Micha­lec, dr Wal­de­mar Ogłoza i mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski wyty­po­wała 6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­­­no­­­miczno-Astro­­­nau­­­ty­­cz­nego, które odbę­dzie się 9 marca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

Ponadto Komi­sja wyróż­niła 3 opra­co­wa­nia. Poni­żej poda­jemy usta­le­nia Jury konkursu.

 

Jury do kolej­nego etapu Kon­kursu zakwa­li­fi­ko­wało nastę­pu­jące prace:

  1. Anna Rafa – „Solary (i)grafia” – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Mar­cina Kro­mera w Gorlicach
  2. Alek­san­dra Przy­by­ło­wicz – „Wpływ zanie­czysz­cze­nia atmos­fery na pomiary jasno­ści nieba”  – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Mar­cina Kro­mera w Gorlicach
  3. Urszula Milew­ska – „Obie strony mocy” – Publiczne Sale­zjań­skie Liceum Ogól­no­kształ­cące w Krakowie
  4. Syl­wia Kryza „Plany pod­boju Marsa – prawda i mity” – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Jana Pawła II w Niepołomicach
  5. Jakub Sychta – „Zja­wi­sko Halo” – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Króla Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Bochni
  6. Alek­san­dra Krze­mień „Księ­życ w teo­rii i ama­tor­skich obser­wa­cjach” – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Mar­cina Wado­wity w Wadowicach

 

Ponadto wyróż­niono 3 prace:

  1. Albert Sosnal – „W poszu­ki­wa­niu zie­lo­nych gwiazd” – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Jana Pawła II w Niepołomicach
  2. Nata­lia Pająk – „Jak zało­żyć kółko astro­no­miczne i nie zwa­rio­wać” – III Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Jana Kocha­now­skiego w Krakowie
  3. Jakub Szyn­dler –  „Naro­dziny, życie, śmierć i dzie­dzic­two Gwiazd III popu­la­cji” – V Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Augu­sta Wit­kow­skiego w Krakowie