Konkurs na projekt maskotki MOA – wyniki

Posted by on 20 lutego 2017

Konkurs na projekt maskotki MOA – wyniki

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że kon­kurs na pro­jekt maskotki MOA został rozstrzygnięty!

Spo­śród nade­sła­nych prac, Komi­sja Kon­kur­sowa, w skład któ­rej wcho­dzą pra­cow­nicy MOA wybrała pracę Ani Chlu­dek, uczen­nicy szó­stej klasy Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 86 z Krakowa.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy zwy­cięż­czyni. Dzię­ku­jemy także pozo­sta­łym uczniom za prze­sła­nie swo­ich prac.

 

Pro­to­kół Komi­sji Konkursowej