Kazimierz Kordylewski – rocznica urodzin naszego patrona

Posted by on 12 października 2017

Kazimierz Kordylewski – rocznica urodzin naszego patrona

11 paź­dzier­nika minęło 114 lat, gdy w Pozna­niu w 1903 roku przy­szedł na świat chło­piec – Kazi­mierz Kor­dy­lew­ski. Od dzie­cię­cych lat inte­re­so­wał się astro­no­mią. Dzi­siaj jest uwa­żany za jed­nego z naj­lep­szych kra­kow­skich astro­no­mów. Na świe­cie znają go rów­nież jako odkrywcę pyło­wych księ­ży­ców Ziemi zwa­nych – księ­ży­cami Kor­dy­lew­skiego. Od 2004 roku jest patro­nem naszego Nie­po­ło­mic­kiego Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego i co roku na zaję­ciach dzieci i mło­dzież wspo­mi­nają go jako wspa­nia­łego popu­la­ry­za­tora astronomii.

W tym roku naj­młodsi ryso­wali jego por­trety i oglą­dali zdję­cia. Starsi zaś samo­dziel­nie szu­kali o nim róż­nych infor­ma­cji w Inter­ne­cie. Fina­łem tych poszu­ki­wań były wspa­niałe pre­zen­ta­cje o jego życiu i doko­na­niach. Każdy uczeń przed­sta­wił pozo­sta­łym uczest­ni­kom zajęć swoją pracę. Oka­zało się, że wszy­scy naj­czę­ściej korzy­stali z mate­ria­łów znaj­du­ją­cych się na stro­nie inter­ne­to­wej poświę­co­nej Kazi­mie­rzowi Kordylewskiemu.

Na koniec zajęć zro­bi­li­śmy pamiąt­kowe zdjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Maśla­niec