IX Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Posted by on 23 września 2022

IX Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Dotknij gwiazd w Niepołomicach!

W ramach IX edy­cji Dni Otwar­tych Fun­du­szy Euro­pej­skich, Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach zapra­sza tych małych jak i dużych na:

 

  • Wie­czorne oglą­da­nie nieba!

Odkryj­cie w sobie pasję oglą­da­nia ciał nie­bie­skich i roz­pocz­nij­cie fascy­nu­jącą przy­godę z astronomią.

07.10.2022 g. 20.00 – brak wol­nych miejsc
07.10.2022 g. 21.00 – brak wol­nych miejsc

UWAGA: Udział w wyda­rze­niu jest bez­płatny. Liczba miejsc ogra­ni­czona. Decy­duje kolej­ność zgło­sze­nia. Konieczna wcze­śniej­sza rejestracja.

  • Seans w planetarium

Jesteś cie­kawy co dzieje się na wie­czor­nym nie­bo­skło­nie? Lubisz spo­glą­dać w roz­gwież­dżone niebo? A może zasta­na­wiasz się co tak mocno na nim świeci? Koniecz­nie odwiedź Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach i weź udział w naszym sean­sie. Pre­zen­tu­jemy – bez względu na pogodę – m.in. wygląd noc­nego nieba i nie­zwy­kłe zja­wi­ska na nim zachodzące.

08.10.2022 g. 13.00 – brak wol­nych miejsc
08.10.2022 g. 14.00 – brak wol­nych miejsc

UWAGA: Udział w wyda­rze­niu jest bez­płatny. Liczba miejsc ogra­ni­czona. Decy­duje kolej­ność zgło­sze­nia. Konieczna wcze­śniej­sza rejestracja.

Pro­simy o punk­tu­al­ność – seans roz­po­czyna się o godzi­nie 13:00 i 14:00.

Po tym ter­mi­nie nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do sali Planetarium!

Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium!!! Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.

Akcja DOFE jest czę­ścią szer­szej kam­pa­nii #EUin­my­re­gion, pro­wa­dzo­nej przez Komi­sję Euro­pej­ską. Pozwala ona bli­żej poznać róż­no­rod­ność pro­jek­tów reali­zo­wa­nych z pomocą dota­cji unijnych.

dniotwarte.eu