I Małopolskie Forum KMO

Posted by on 12 października 2017

I Małopolskie Forum KMO

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich Opie­ku­nów KMO, któ­rych Kluby dzia­łają w Mało­pol­sce do udziału w naszym pierw­szym regio­nal­nym Forum.

 

Już 28 paź­dzier­nika (sobota) w Nie­po­ło­mi­cach będzie­cie mieli oka­zję bli­żej poznać mało­pol­skiego part­nera regio­nal­nego Pro­gramu KMO, czyli Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne, które to przy­go­to­wało dla Was sze­reg atrakcji:

  • pre­zen­ta­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego jako Regio­nal­nego Part­nera KMO
  • omó­wie­nie nowej kon­cep­cji orga­ni­za­cji Klu­bów Mło­dego Odkrywcy i pre­zen­ta­cja „Karty KMO
  • warsz­taty „Eks­po­naty i Eks­pe­ry­menty” popro­wa­dzone przez tre­ne­rów CN Kopernik
  • pre­lek­cję nt. pro­to­ty­po­wa­nia i zwie­dza­nie zakładu pro­duk­cyj­nego firmy Woodward
  • pokazy Słońca oraz seans w Planetarium

Forum odbę­dzie się w godzi­nach 08:30 – 19:00, udział w nim jest bez­płatny.
Czeka na Was 30 miejsc – reje­stro­wać można się tutaj, decy­duje kolej­ność zgłoszeń.
Osoby zakwa­li­fi­ko­wane zostaną o tym powia­do­mione drogą elektroniczną.

 

Szy­mon Pitek