Finał XLVII OMSAA w Grudziądzu

Posted by on 14 czerwca 2021

12 czerwca 2021 roku zakoń­czyło się XLVII Ogól­no­pol­skie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno-Astro­nau­tyczne w Gru­dzią­dzu. W tym roku, podob­nie jak poprzed­nim, finał odbył się za pośred­nic­twem sieci Inter­net. Przez trzy dni można było obej­rzeć trzy­dzie­ści dwa refe­raty przy­go­to­wane przez uczest­ni­ków konkursu.

Lista tego­rocz­nych laureatów:

I miej­sce
Szy­mon Rysz­kow­ski, ZS nr 6 w Jastrzę­biu Zdroju
Gdzie znik­nęła anty­ma­te­ria? O asy­me­trii barionowej”

Klara Świą­tek
Wik­tor Dzi­wota, LO w Bochni
Obser­wa­cja pla­ne­to­idy Westa.”

II miej­sce
Oli­wia Pawel­czyk, II LO w Tczewie
Ile Księ­życa widzimy? Zja­wi­sko libracji.”

III miej­sce
Dawid Buga­jew­ski, Oskar Kościań­ski, Pie­cha­nin Kościan, I LOw Kościanie
Obser­wa­cje i mode­lo­wa­nie układu podwój­nego HV Aqr.”

Bar­tło­miej Jar­czak, Domi­nik Koło­dziej, Maciej Sie­dlecki, ZST w Ostro­wie Wlkp.
Auto­no­miczny pojazd badaw­czy, przy­sto­so­wany do eks­plo­ra­cji nie­sprzy­ja­ją­cych śro­do­wisk “Mar­sjań­ski Łazik Possibility”.”

IV miej­sce
Agata Polek i Mar­tyna Jacak, Kra­kow­skie Mło­dzie­żowe Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Nauk i Sztuk Cen­trum Mło­dzieży im. dr. H. Jordana
Poszu­ki­wa­nie życia wokół układu zaćmie­nio­wego HS0705+6700.”

V miejsce
Marta Szulc, ZS w Niepołomicach
Czy grozi nam spo­tka­nie z asteroidą?”

Ange­li­que Rat­kow­ski, III LO w Lublinie
Ciemna mate­ria.”

Wszyst­kim uczest­ni­kom gratulujemy.

Łukasz Maśla­niec