Ferie Zimowe 2024.

Infor­mu­jemy, że na czas ferii zimo­wych zawie­szamy zaję­cia stałe, dot. 
wszyst­kich kół zain­te­re­so­wań pro­wa­dzo­nych w MOA.

Zapra­szamy na swoje zaję­cia dzieci i mło­dzież już od dnia 26 lutego br.