Częściowe zaćmienie Słońca

Posted by on 09 czerwca 2021

Częściowe zaćmienie Słońca
Po pra­wie sze­ściu latach docze­ka­li­śmy się wyjąt­ko­wego zja­wi­ska na nie­bie jakim jest zaćmie­nie Słońca. W czwar­tek 10 czerwca 2021 roku w godzi­nach połu­dnio­wych mie­li­śmy oka­zje podzi­wiać czę­ściowe zaćmie­nie Słońca.
Zale­d­wie w kilku pro­cen­tach, nasz natu­ralny sate­lita – Księ­życ, przy­sło­nił tar­czę Sło­neczną, ale to wystar­czyło do zaob­ser­wo­wa­nia tego zja­wi­ska. Nasze Obser­wa­to­rium pierw­szy raz od dłuż­szego czasu mogło przy­go­to­wać bez­pieczne sta­no­wi­ska obser­wa­cyjne na Rynku Nie­po­ło­mic­kim. Ponie­waż nie wszy­scy mogli w nich uczest­ni­czyć dla więk­szej grupy osób prze­pro­wa­dza­li­śmy rów­nież trans­mi­sję online z tarasu nowego budynku MOA.
Część Rynku Nie­po­ło­mic­kiego zamie­niła się w wielki taras do obser­wa­cji zaćmie­nia. Na czte­rech tele­sko­pach Nie­po­ło­mi­cza­nie mogli podzi­wiać jak Księ­życ „nad­gry­zał” nasze Sło­neczko. Cie­szymy się, że w tym dniu odwie­dzili nas rów­nież ucznio­wie z nie­po­ło­mic­kich szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych. Dzię­ku­jemy za wspólne obserwacje.