Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 15 maja 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Pro­blem “zanie­czysz­cze­nia świa­tłem” w naszym codzien­nym życiu czę­sto jest baga­te­li­zo­wany. To źle! Jed­nym z wielu przy­kła­dów jego nie­ko­rzyst­nego wpływu, na przy­kład na czło­wieka, jest coraz cięż­sze życie wiel­bi­cieli roz­gwież­dżo­nego nieba – zawo­do­wych astro­no­mów i hob­by­stów. Zobacz­cie jak to wygląda w Niepołomicach.