Spojrzenie w niebo...

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2024

Posted by on 28 maja 2024

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2024

“Kto latem pra­cuje, zimą głodu nie poczuje ” Tak dosłow­nie, z tro­ską i nadzieją, należy rozu­mieć to przy­sło­wie, po zmien­nej pogo­dowo tego­rocz­nej wio­śnie. Czer­wiec jak wiemy, to okres naj­krót­szych nocy, oraz prze­pięk­nych świ­tów i zmierz­chów, dogod­nych dla obser­wa­cji nieba i ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda nie sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym, ale są one tym bar­dziej cenne dla miło­śni­ków nieba. Tego­roczne astro­no­miczne Lato,...

Read More

Spojrzenie w majowe niebo 2024

Posted by on 29 kwietnia 2024

Spojrzenie w majowe niebo 2024

 „Gdy w maju plu­cha, w czerwcu posucha”     Przy­sło­wie to daje nam, dość słabe nadzieje na “przy­sło­wiową majówkę” i cie­płą sło­neczną pogodę, któ­rej jeste­śmy spra­gnieni, ale zawsze trzeba popa­trzeć opty­mi­stycz­nie w to zachmu­rzone niebo, szcze­gól­nie przy tej roz­kwi­ta­ją­cej wio­śnie. Życzmy sobie wza­jem­nie, a nie tylko zapa­lo­nym obser­wa­to­rom, dużo bez­chmur­nego nieba, które przy coraz to krót­szych nocach – szy­kuje nam prze­różne cie­kawe nie­spo­dzianki. Słońce, aktu­al­nie...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2024 

Posted by on 31 marca 2024

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2024 

“Kwie­cień – łudzi kwiat, ale za to budzi świat” Tra­dy­cyj­nie jak co roku, drugi dzień świąt Wiel­ka­noc­nych zwią­zany jest ze śmi­gu­sem-dyn­gu­sem, a w tym roku pokrywa się też z prima apri­lis. Ponadto, tego­roczny okres świą­teczny pozwoli nam przy­zwy­czaić się do zmiany czasu na letni. A Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad Rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia, w Mało­pol­sce, przy­bę­dzie dnia dokład­nie o 102 minuty. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny wscho­dzi...

Read More

Spojrzenie w marcowe niebo 2024

Posted by on 28 lutego 2024

Spojrzenie w marcowe niebo 2024

„Suchy marzec, kwie­cień mokry, maj chłodny – rok niegłodny” Tak powiada nam sta­ro­pol­skie przy­sło­wie zwią­zane z nad­cho­dzą­cym kwar­ta­łem tego roku. Nato­miast dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych życzmy sobie w tym mie­siącu bez­chmur­nego nieba. Po emo­cjach zwią­za­nych ze smo­gową i śnieżną zimą, czeka nas wresz­cie upra­gniona wio­sna. Cie­szymy się wszy­scy z faktu, że Słońce powoli, ale sys­te­ma­tycz­nie, wznosi się po Eklip­tyce coraz wyżej i wyżej, aby wresz­cie prze­ciąć rów­nik nie­bie­ski 20 marca o godz. 04.07,...

Read More

Spojrzenie w lutowe niebo 2024

Posted by on 31 stycznia 2024

Spojrzenie w lutowe niebo 2024

„Uro­dzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola (28.I.)” Pamię­tamy dosko­nale gwał­towne ocie­ple­nie na te Święta i Nowy Rok, po wcze­śniej­szych obfi­tych opa­dach śniegu. Zoba­czymy czy to sta­ro­pol­skie przy­sło­wie spraw­dzi się, bowiem z wie­lo­let­nich obser­wa­cji wiemy, że trzeba się jed­nak przy­go­to­wać na lutowe kaprysy aury. Nato­miast możemy, na szczę­ście, nieco pre­cy­zyj­niej coś powie­dzieć o „pogo­dzie kosmicz­nej”, czyli co nas czeka w tym mie­siącu na fir­ma­men­cie nie­bie­skim....

Read More

Spojrzenie w styczniowe niebo 2024

Posted by on 02 stycznia 2024

Spojrzenie w styczniowe niebo 2024

“Sty­czeń pogodny, wróży rok płodny”    Bez względu na pogodę, cze­kają nas w tym mie­siącu na nie­bie różne zja­wi­ska, zwią­zane naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, któ­rych nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to szcze­gól­nie przez glo­balne zmiany, nie tylko  kli­matu. Ponadto ten rok jest prze­stępny, czyli liczy 366 dni.  A nasza Zie­mia, jako pla­neta od cza­sów Koper­nika, już 3 stycz­nia, w swym rocz­nym ruchu po orbi­cie, będzie naj­bli­żej naszej...

Read More

Spojrzenie w grudniowe niebo

Posted by on 29 listopada 2023

Spojrzenie w grudniowe niebo

“Pogoda gru­dniowa – lep­sza niż styczniowa” Zoba­czymy czy to przy­sło­wie się nam spraw­dzi, po pięk­nej jesien­nej pogo­dzie, bowiem już w pią­tek 22.XII. o godz. 04.28 roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima. Wtedy to Słońce przej­dzie ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia zacznie powoli dnia przy­by­wać. Do 17 grud­nia  w Mało­pol­sce,  ubę­dzie dnia “tylko”...

Read More

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

Posted by on 30 października 2023

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

 “Gdy listo­pad bieży, trudny czas dla jeży”  Przy­sło­wie to, mówi nam o warun­kach pogo­do­wych, które będą nie­ła­twe w tym mie­siącu, rów­nież dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych. Co prawda dłuż­sze noce cie­szą licz­nych obser­wa­to­rów nieba, a wie­lo­let­nia prak­tyka obser­wa­cyjna poka­zuje nam, iż nie­stety czę­ste jesienne zachmu­rze­nia unie­moż­li­wiają podzi­wia­nie noc­nego nieba peł­nego gwiazd. Ponadto, musimy się przy­zwy­czaić, szcze­gól­nie przez pierw­szy tydzień mie­siąca, do paź­dzier­ni­ko­wej zmiany czasu. Nato­miast...

Read More

Spojrzenie w październikowe niebo 2023

Posted by on 25 września 2023

Spojrzenie w październikowe niebo 2023

“Gdy paź­dzier­nik w cie­ple cha­dza, w grud­niu mrozy naprowadza”    Przy­sło­wie to pro­gno­zuje nam cie­płą i pogodną Złotą Pol­ską Jesień, któ­rej piękno wszy­scy rok­rocz­nie doce­niamy i wyko­rzy­stu­jemy, a z Zimą będziemy musieli sobie jakoś pora­dzić. Oczy­wi­ście cie­szymy się z faktu, że Słońce nie próż­nuje, cho­ciaż nie­stety, jego dekli­na­cja, czyli wyso­kość nad hory­zon­tem z dnia na dzień maleje, a w związku z tym dłu­gość dnia, u nas na pół­kuli pół­noc­nej, stale się...

Read More

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2023

Posted by on 30 sierpnia 2023

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2023

Dobrze po zacho­dzie Słońca, o zmroku, na zachod­nim nie­bie dostrze­żemy jesz­cze trój­kąt letni, towa­rzy­szący nam przez całe waka­cje, a który two­rzą trzy jasne gwiazdy: Altair, Wega i Deneb, nale­żące do kon­ste­la­cji Łabę­dzia, Liry i Orła. Nato­miast na wscho­dzie będzie już domi­no­wał aste­ryzm jesienny, Wielki Kwa­drat Pegaza, zło­żony z jasnych gwiazd: Enif, Scheat, Mar­kab i Alphe­raz, ta ostat­nia gwiazda należy już do gwiaz­do­zbioru Andro­medy. Przy­po­mnę tylko, że dzięki Uchwale Mię­dzy­na­ro­do­wej...

Read More