Spacerkiem po nieboskłonie

Spacerkiem po nieboskłonie” | czerwiec 2017

Posted by on 27 maja 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | czerwiec 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka W czerwcu, poświata po póź­nym zacho­dzie Słońca, oraz w rów­nej mie­rze świa­tła miej­skie, prze­szka­dzają nam w dostrze­że­niu nawet jasnych gwiazd. Tym nie mniej, kon­ty­nu­ujemy wie­czorny spa­cer po niebie. Dopiero dobrze po godzi­nie 22, patrząc w kie­runku pół­noc­nym dostrze­żemy wysoko Gwiazdę Polarną w gwiaz­do­zbio­rze Małej Niedź­wie­dzicy oraz jego część, zło­żoną z naj­ja­śniej­szych gwiazd,  two­rzącą Mały Wóz, który z kolei opla­tany jest...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | maj 2017

Posted by on 06 maja 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | maj 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka W tym mie­siącu, gdzieś koło połowy maja, coraz to póź­niej robi się ciemno, kon­ty­nu­ujemy wie­czorny spa­cer po niebie. Po godzi­nie 22, jeśli spoj­rzymy na połu­dniowo – zachod­nią część nieba, gdzie mie­siąc temu odwie­dzi­li­śmy gwiaz­do­zbiory Raka,  Lwa i Małego Lwa z gro­madą kuli­stą NGC 2419, zawie­ra­jącą ponad milion gwiazd, która to obiega Drogę Mleczną. Nato­miast nasza Galak­tyka, w maju widoczna jest nisko nad hory­zon­tem  po pół­noc­nej stro­nie nieba, co zna­ko­mi­cie...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | kwiecień 2017

Posted by on 08 kwietnia 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | kwiecień 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka W tym mie­siącu, gdzieś koło połowy kwiet­nia, kon­ty­nu­ujemy wie­czorny spa­cer po niebie. Naresz­cie Wio­sna! Niebo – podob­nie jak my wszy­scy – też za nią się stę­sk­niło, bowiem zaszczyca nas coraz czę­ściej bez­chmurną pogodą.  Ze względu na zmianę czasu z zimo­wego na letni, w okre­sie tego­rocz­nej Wiel­ka­nocy, póź­niej zapada zmierzch. Po godzi­nie 21 możemy spoj­rzeć na połu­dniowo – wschod­nią część nieba, gdzie dokład­nie rok temu odwie­dzi­li­śmy gwiaz­do­zbiory Bliź­niąt, Lwa...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | marzec 2017

Posted by on 13 marca 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | marzec 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka W marcu jak w garncu, mówi nam przy­sło­wie. Tak też może być z pogodą obser­wa­cyjną w nad­cho­dzą­cym mie­siącu, ale  zawsze można liczyć na bez­chmurny, roz­gwież­dżony nieboskłon. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, dobrze po godz. 19, przez całe pogodne niebo roz­ciąga się, od wschodu do zachodu, mgiełka Drogi Mlecz­nej. Czę­ściowo na jej tle, jawi nam się, na zacho­dzie, kon­ste­la­cja Oriona, czyli mitycz­nego myśli­wego, uzna­wana powszech­nie za naj­pięk­niej­szy...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | luty 2017

Posted by on 28 stycznia 2017

“Spacerkiem po nieboskłonie” | luty 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka Na luto­wym nie­bie zacho­dzą kolejne zmiany, a pra­wie połowę zimy mamy już za sobą. Ta szczypta opty­mi­zmu, zwią­zana z coraz dłuż­szym dniem, powinna nas zachę­cić do spoj­rze­nia w bez­chmurny, roz­gwież­dżony nie­bo­skłon. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, dobrze po godz. 18, przez całe pogodne niebo roz­ciąga się, od wschodu do zachodu, mgiełka Drogi Mlecz­nej. Czę­ściowo na jej tle, jawi nam się kon­ste­la­cja Oriona, uzna­wana powszech­nie za naj­pięk­niej­szy...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | grudzień 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

“Spacerkiem po nieboskłonie” | grudzień 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, gru­dzień 2016. Na gru­dnio­wym nie­bie zacho­dzą kolejne zmiany, a dłu­gość nocy, auto­ma­tycz­nie zachęca nas na spoj­rze­nie w bez­chmurny, roz­gwież­dżony nie­bo­skłon. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, gdzieś po godz. 17, wtedy już zorza wie­czorna, prze­staje prze­szka­dzać nam w obser­wa­cjach nieba. Przez całe pogodne niebo roz­ciąga się, od pół­noc­nego wschodu do połu­dnio­wego zachodu, mgiełka Drogi Mlecz­nej, a nisko nad zachod­nim hory­zon­tem dostrze­żemy...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | listopad 2016

Posted by on 15 listopada 2016

“Spacerkiem po nieboskłonie” | listopad 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. Na listo­pa­do­wym nie­bie zacho­dzą kolejne zmiany, a dłu­go­ści dnia zde­cy­do­wa­nie prze­gry­wają z nocą. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, gdzieś koło godz. 17, wtedy już zorza wie­czorna, prze­staje prze­szka­dzać nam w obser­wa­cjach nieba. Przez całe pogodne niebo roz­ciąga się mgiełka Drogi Mlecz­nej, a nisko nad zachod­nim hory­zon­tem dostrze­żemy w jej tle, w kolej­no­ści gwiaz­do­zbiór Her­ku­lesa, Lutni, Orła i Łabę­dzia, a bli­żej połu­dnika...

Read More