Baner

Spojrzenie w niebo A.D. 2022

Posted by on 08 grudnia 2021

Spojrzenie w niebo A.D. 2022

Na Ziemi – jak zwy­kle – Nowy Rok roz­pocz­nie się naj­wcze­śniej na Dale­kim Wscho­dzie, wzdłuż linii zmiany daty. Wtedy u nas będzie dopiero godzina 13 w syl­we­stro­wym dniu. A po tym kalen­da­rzo­wym wyda­rze­niu, będziemy dość czę­sto obser­wo­wać nie­bo­skłon, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według powią­zań astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, zna­nych ludz­ko­ści od wielu stu­leci. Cze­kają nas w 2022 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych...

Read More

KORKI we WTORKI

Posted by on 23 września 2020

KORKI we WTORKI

Nowe lek­cje, ale tro­chę mało czasu?
Nie było Cię w szkole?
Nie wiesz jak coś policzyć?
A może po pro­stu cze­goś nie rozu­miesz i wsty­dzisz lub co gor­sza! – boisz się zapytać?
Zara­dzimy temu.

Read More