Baner

Małopolska Noc Naukowców 2021

Posted by on 06 września 2021

Małopolska Noc Naukowców 2021

Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku – Mało­pol­ską Noc Naukow­ców. Nie można jej prze­ga­pić, bo zawsze bywa to wyjąt­kowy czas, gdzie nauka mie­sza się z zabawą. Uczest­nicy MNN będący w każ­dym wieku mogą zaba­wić się w naukowca i sami prze­pro­wa­dzać eks­pe­ry­menty pod czuj­nym okiem naszych spe­cja­li­stów z nie­po­ło­mic­kiego Obserwatorium.

Read More

Laboratorium chemiczne

Posted by on 31 sierpnia 2021

Laboratorium chemiczne

W naszym Labo­ra­to­rium Che­micz­nym koń­czymy z nud­nymi lek­cjami che­mii. Dzieci i mło­dzież prze­ko­nają się, że może być ona cie­kawa i atrak­cyjna, a inspi­ra­cje do roz­ma­itych doświad­czeń są w naszym oto­cze­niu. Nasze labo­ra­to­rium che­miczne jest otwarte na cie­kawe i kre­atywne eks­pe­ry­menty. Dobra zabawa gwarantowana.

Read More

Pracownia robotyki

Posted by on 31 sierpnia 2021

Pracownia robotyki

Na zaję­ciach z robo­tyki dzieci i mło­dzież poznają i two­rzą świat maszyn. Samo­dzielne zbu­do­wa­nie dzia­ła­ją­cego urzą­dze­nia, zło­że­nie robota z kloc­ków, zapro­gra­mo­wa­nie małego Ozo­bota, uży­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych narzę­dzi, dys­ku­sje i zabawy – to na pewno sprawi dużo radości!

Read More

Klub Młodego Odkrywcy

Posted by on 31 sierpnia 2021

Klub Młodego Odkrywcy

Klub Mło­dego Odkrywcy to zaję­cia edu­ka­cyjne pozwa­la­jące dzie­ciom i mło­dzieży samo­dziel­nie badać świat i odkry­wać prawa nim rzą­dzące. Na każ­dego uczest­nika czeka wiele eks­pe­ry­men­tów, maj­ster­ko­wa­nia, war­to­ścio­wych dys­ku­sji, a przede wszyst­kim – dobra zabawa.

Read More

Laboratorium Filmowo-Fotograficzne

Posted by on 31 sierpnia 2021

Laboratorium Filmowo-Fotograficzne

Zaję­cia mul­ti­me­dialne z pogra­ni­cza foto­gra­fii ana­lo­go­wej, cyfro­wej i pro­duk­cji mate­ria­łów wideo. Wkro­czysz w świat foto­gra­fii, zdo­bę­dziesz lub popra­wisz swoje umie­jęt­no­ści patrze­nia na świat przez obiek­tyw apa­ratu. Pod ręką będzie także kamera. Dowiesz się także jak zatrud­nić kom­pu­ter do two­rze­nia obra­zów i pracy z Two­imi zdjęciami.

Read More

Koło astronomiczne

Posted by on 30 sierpnia 2021

Koło astronomiczne

Na zaję­ciach astro­no­micz­nych uczymy się przez zabawę. Zarówno w Pla­ne­ta­rium jak i pod­czas obser­wa­cji tele­sko­pami, każdy będzie mógł podzi­wiać roz­gwież­dżone niebo i pozna­wać obser­wo­wane obiekty.

Read More

KORKI we WTORKI

Posted by on 23 września 2020

KORKI we WTORKI

Nowe lek­cje, ale tro­chę mało czasu?
Nie było Cię w szkole?
Nie wiesz jak coś policzyć?
A może po pro­stu cze­goś nie rozu­miesz i wsty­dzisz lub co gor­sza! – boisz się zapytać?
Zara­dzimy temu.

Read More