Baner

Częściowe zaćmienie Słońca

Zamieszczony przez w dniu 09 czerwca 2021

Częściowe zaćmienie Słońca

Po pra­wie sze­ściu latach docze­ka­li­śmy się wyjąt­ko­wego zja­wi­ska na nie­bie jakim jest zaćmie­nie Słońca. W czwar­tek 10 czerwca 2021 roku w godzi­nach połu­dnio­wych mie­li­śmy oka­zje podzi­wiać czę­ściowe zaćmie­nie Słońca. Zale­d­wie w kilku pro­cen­tach, nasz natu­ralny sate­lita – Księ­życ, przy­sło­nił tar­czę Sło­neczną, ale to wystar­czyło do zaob­ser­wo­wa­nia tego zja­wi­ska. Nasze Obser­wa­to­rium pierw­szy raz od dłuż­szego czasu mogło przy­go­to­wać bez­pieczne sta­no­wi­ska obser­wa­cyjne na Rynku...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Zamieszczony przez w dniu 31 grudnia 2020

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Adam Micha­lec, gru­dzień 2020   Wnet, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego Roku, otwie­ra­ją­cego trze­cią dekadę XXI wieku, w któ­rym będziemy obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stuleci. Cze­kają nas w 2021 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi...

Czytaj dalej...

KORKI we WTORKI

Zamieszczony przez w dniu 23 września 2020

KORKI we WTORKI

Fizyka!!! Cie­kawe i inspi­ru­jące zagad­nie­nia przy­bli­żymy w inte­re­su­jący sposób. Krótko: Nowe lek­cje, ale tro­chę mało czasu? Nie było Cię w szkole? Nie wiesz jak coś policzyć? A może po pro­stu cze­goś nie rozu­miesz i wsty­dzisz lub co gor­sza! – boisz się zapytać? Zara­dzimy temu.   A prze­cież ta fizyka to fajna jest – wszystko działa dzięki roz­wo­jowi tej nauki i warto ją bli­żej poznać!!! Z nami można śmiało roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści, poznać i zro­zu­mieć prawa przyrody....

Czytaj dalej...

Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

Zamieszczony przez w dniu 18 kwietnia 2020

Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

W tym trud­nym cza­sie izo­la­cji domo­wej cały czas dzia­łamy! Pozo­sta­jemy nie­ustan­nie do Waszej dys­po­zy­cji, a w związku z tym mamy kolejną, zupeł­nie nową propozycję. [Nie zapo­mi­naj­cie o spe­cjal­nej stronie ——–> Zostań w domu z MOA!] Otwie­ramy nie­koń­czącą się (mamy nadzieję) sesję PYTAŃ i ODPOWIEDZI pod hasłem:     Zapy­taj Astronoma   Jeśli masz pyta­nia doty­czące astro­no­mii, astro­fi­zyki czy astro­nau­tyki lub nie mia­łeś odwagi lub moż­li­wo­ści zada­nia pytań, możesz do nas...

Czytaj dalej...

Zostań w domu z MOA!

Zamieszczony przez w dniu 27 marca 2020

Zostań w domu z MOA!

Sza­nowni Rodzice, Dro­dzy Uczniowie! Uru­cha­miamy nową – spe­cjalną – stronę, którą m.in. sta­ramy się rekom­pen­so­wać tym­cza­sowe zamknię­cie Obserwatorium. Będziemy na niej gro­ma­dzić oraz regu­lar­nie zamiesz­czać roz­ma­ite pro­po­zy­cje zajęć, ćwi­czeń i doświad­czeń z róż­nych dzie­dzin wie­dzy. Nie zapo­mnimy o astro­no­mii! Mate­riały edu­ka­cyjne będą dla Was przy­go­to­wy­wać nasi nauczyciele. Strona znaj­duje się pod adre­sem: wdomu.moa.edu.pl Korzy­staj­cie i ZOSTAŃCIE W DOMU!...

Czytaj dalej...

Rozbudowa Obserwatorium

Zamieszczony przez w dniu 04 marca 2019

Rozbudowa Obserwatorium

Sza­nowni Państwo! W związku z roz­bu­dową Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach konieczne jest wpro­wa­dze­nie zmian w funk­cjo­no­wa­niu naszej Pla­cówki. Poni­żej zebra­li­śmy naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o bie­żą­cej dzia­łal­no­ści i ofer­cie Obserwatorium.     Od 4 marca 2019 roku na okres około dwóch lat nie będziemy przyj­mo­wali grup na: seanse w planetarium, pre­lek­cje astronomiczne, Gwiezdną Przy­godę, Pik­nik pod Gwiaz­dami. Pod­czas trwa­nia roz­bu­dowy, dzia­łal­ność...

Czytaj dalej...