Baner

Małopolska Noc Naukowców 2023

Posted by on 01 września 2023

Małopolska Noc Naukowców 2023

Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku.

Read More

Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Posted by on 19 sierpnia 2023

Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą edu­ka­cyjną MOA przy­go­to­waną na nowy rok szkolny oraz zapi­sów na wybrane zajęcia.

Read More

KONKURSKOPERNIK 550”

Posted by on 06 czerwca 2023

KONKURS „KOPERNIK 550”

Wła­śnie wystar­to­wał coroczny kon­kurs pla­styczny zapo­wia­da­jący Mało­pol­ską Noc Naukow­ców. Ponie­waż tego­roczna edy­cja prze­bie­gać będzie w duchu Roku Koper­ni­kań­skiego i odkryć wiel­kiego pol­skiego astro­noma – Miko­łaja Koper­nika, zostaje ogła­szamy kon­kurs pla­styczny pt.“Kopernik 550”.   Zada­niem uczest­ni­ków będzie przy­go­to­wa­nie pla­katu lub lap­bo­oka doty­czą­cego osią­gnięć pol­skiego astronoma.   CEL KONKURSU: Celem kon­kursu jest popu­la­ry­za­cja wie­dzy o Miko­łaju Koper­niku – wybit­nym naukowcu, astro­no­mie i odkrywcy,...

Read More

Spojrzenie w niebo A.D. 2023

Posted by on 15 grudnia 2022

Spojrzenie w niebo A.D. 2023

     Lada dzień, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego Roku, w któ­rym będziemy mogli obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stu­leci. Cze­kają nas w 2023 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz emo­cji, czę­sto nie potra­fimy wcze­śniej...

Read More