Być jak Ignacy

Posted by on 11 października 2022

Być jak Ignacy

Jedna z dzia­ła­ją­cych w Obser­wa­to­rium grup Klubu Mło­dego Odkrywcy przy­stą­piła do pro­gramu edu­ka­cyj­nego „Być jak Ignacy”. Orga­ni­za­to­rem pro­gramu jest Fun­da­cja PGNiG im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza, zaś patro­nat hono­rowy objął Mini­ster Edu­ka­cji i Nauki. Celem pro­gramu jest popu­la­ry­za­cja pol­skiej nauki oraz pie­lę­gno­wa­nie pamięci o wybit­nych, pol­skich naukow­cach, jak rów­nież pro­mo­wa­nie dzia­łań edu­ka­cyj­nych opar­tych na aktyw­nym doświadczaniu.

Pro­gram „Być jak Ignacy” jest rów­no­cze­śnie kon­kur­sem dla kół nauko­wych zrze­sza­ją­cych dzieci ze szkół pod­sta­wo­wych. Jest to już siódma edy­cja tej rywa­li­za­cji, jed­nak grupa z MOA po raz pierw­szy weź­mie w niej udział. Będziemy kon­ku­ro­wać z kil­koma tysią­cami zespo­łów z całej Pol­ski. Czeka na nas mnó­stwo nauko­wych zadań, eks­pe­ry­men­tów i dobrej zabawy. W toku pro­gramu, trwa­ją­cego nie­mal cały rok szkolny, prze­ana­li­zu­jemy osiem blo­ków tema­tycz­nych. Zgłę­bimy taj­niki m.in. che­mii, astro­no­mii, czy kryp­to­lo­gii, przy oka­zji zapo­zna­jąc się z syl­wet­kami i spek­ta­ku­lar­nymi doko­na­niami takich pol­skich naukow­ców jak Maria Skło­dow­ska-Curie, Miko­łaj Koper­nik, Marian Rejewski.

Ucznio­wie Klubu Mło­dego Odkrywcy są pod­eks­cy­to­wani wizją nowych wyzwań i z wiel­kim zapa­łem oraz ambi­cją pod­cho­dzą do powie­rzo­nych zadań.

O postę­pach w kon­kur­sie „Być jak Ignacy” będziemy infor­mo­wać na face­bo­oko­wym pro­filu Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego. Zachę­camy do śledzenia!

Opie­kun grupy: Alek­san­dra Kowalska