Być jak Ignacy- etap I

Posted by on 14 listopada 2022

Być jak Ignacy- etap I

Ucznio­wie Klubu Mło­dego Odkrywcy zakoń­czyli pierw­szy z ośmiu eta­pów ogól­no­pol­skiego kon­kursu dla kół nauko­wych „Być jak Ignacy”. W paź­dzier­niku reali­zo­wa­li­śmy zagad­nie­nia z tematu czą­stek ele­men­tar­nych i che­mii w życiu codziennym.

Ucznio­wie zapo­znali się z budową atomu i nauczyli się wyzna­czać na pod­sta­wie infor­ma­cji odczy­ta­nych z układu okre­so­wego, z ilu pro­to­nów, neu­tro­nów i elek­tro­nów składa się atom danego pier­wiastka. Roz­ma­wia­li­śmy także o zna­cze­niu i zasto­so­wa­niach naj­po­pu­lar­niej­szych pier­wiast­ków che­micz­nych. Aby lepiej przy­swoić sobie wie­dzę o budo­wie atomu, ucznio­wie wyko­nali modele ato­mów pier­wiast­ków bio­gen­nych i nagrali o tym film, który został opu­bli­ko­wany na naszym face­bo­oko­wym pro­filu. Oprócz tego stwo­rzy­li­śmy rów­nież „żywe” modele ato­mów, w któ­rych dzieci naj­chęt­niej obie­rały rolę elek­tro­nów rado­śnie bie­ga­ją­cych wokół jądra.

Drugi człon nazwy kon­kursu „być ja Ignacy” brzmi „Zostań amba­sa­do­rem nauki”. W związku z tym ucznio­wie przy­go­to­wali gazetkę przed­sta­wia­jącą infor­ma­cje o budowę atomu. Dzięki temu pozo­stali ucznio­wie MOA mogli posze­rzyć swoją wiedzę.

 

Pod­opieczni Klubu Mło­dego Odkrywcy dowie­dzieli się, na czym pole­gają reak­cje che­miczne, zapo­znali się rów­nież z mecha­ni­zmem prze­biegu reak­cji syn­tezy, ana­lizy, wymiany poje­dyn­czej i podwój­nej. Obser­wo­wa­li­śmy nie­zbyt efek­towny, ale bar­dzo poucza­jący przy­kład reak­cji che­micz­nej- spa­la­nie świeczki. Znacz­nie wię­cej emo­cji wzbu­dziła reak­cja samo­dziel­nie wyko­nana przez uczniów. W wyniku połą­cze­nia sody oczysz­czo­nej i octu powstał gaz- dwu­tle­nek węgla, który napeł­nił przy­go­to­wane balony. W mię­dzy­cza­sie pozna­li­śmy rów­nież jedną z metod roz­dzie­la­nia mie­sza­nin- chromatografię.

 

Oma­wia­nie che­micz­nych zagad­nień nie mogło obejść się bez pozna­nia syl­wetki Marii Skło­dow­skiej- Curie. Ucznio­wie zapo­znali się z jej barw­nym życio­ry­sem oraz wybit­nym dorob­kiem nauko­wym. Będąc pod wra­że­niem jej osią­gnięć wyko­nali gazetkę przed­sta­wia­jącą naj­waż­niej­sze infor­ma­cje na temat życia i odkryć dwu­krot­nej pol­skiej noblistki.

Koń­cząc pierw­szy etap pro­gramu „Być jak Ignacy”, prze­cho­dzimy do dru­giego etapu, który doty­czyć będzie wody, wypor­no­ści i życia pod­wod­nego. Już nie możemy się doczekać!

Alek­san­dra Kowalska