AWARIA PLANETARIUM

Sza­nowni Pań­stwo w związku z awa­rią apa­ra­tury zmu­szeni jeste­śmy odwo­łać wszyst­kie seanse w Planetarium.

Trwa usta­la­nie przy­czyny usterki.
Nie wiemy ile potrwa naprawa. 

Jak tylko uda się ją usu­nąć nie­zwłocz­nie o tym Pań­stwa poinformujemy.

Za zaist­niałą sytu­acje przepraszamy.