Obserwatorium…

…to miej­sce nie­zwy­kłe i obda­rzone cechą szcze­gólną – tu dzieci i mło­dzież samo­dziel­nie wydzie­rają światu jego tajem­nice, obser­wu­jąc przez lunety Słońce i gwiazdy, ale też zgłę­biają szcze­góły foto­gra­fii, uczą się zacho­wa­nia w Inter­ne­cie, a pro­gra­mu­jąc roboty poznają taj­niki sztucz­nej inte­li­gen­cji. Naj­młodsi czy­nią to w trak­cie zabawy, starsi mają do dys­po­zy­cji nowo­cze­sne tele­skopy i urzą­dze­nia pomia­rowe. Wszyst­kich łączy pasja poznaw­cza, która spo­tyka się z kom­pe­ten­cjami doświad­czo­nych nauczycieli.