Obserwatorium Nieczynne

Infor­mu­jemy, że

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astronomiczne

 31 paź­dzier­nika 2022 r. będzie nie­czynne.