Obserwatorium Nieczynne

Infor­mu­jemy, że

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astronomiczne

w dniach od 27 do 29 grud­nia 2023 r. będzie nie­czynne,

zapra­szamy już 2 stycz­nia 2024 r.