71 sesja zdjęciowa EarthKAM – podsumowanie i zagadka

Posted by on 12 października 2020

71 sesja zdjęciowa EarthKAM – podsumowanie i zagadka

W dniach od 26 wrze­śnia do 2 paź­dzier­nika 2020 roku ucznio­wie z całego świata mieli moż­li­wość zapro­jek­to­wa­nia zdjęć wybra­nych frag­men­tów powierzchni naszej pla­nety. Apa­ra­tura znaj­du­jąca się na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej skła­da­jąca się z cyfro­wego apa­ratu foto­gra­ficz­nego Nikon D2X o roz­dziel­czo­ści 12,4 mega­pik­sela i lap­topa Lenovo T61p ste­ru­ją­cego eks­po­zy­cjami, pra­co­wała od 29 wrze­śnia do 4 października.

Zło­ży­li­śmy tym razem 581 pro­po­zy­cji, w wyniku czego otrzy­ma­li­śmy 61 w pełni popraw­nych tech­nicz­nie zdjęć. Z nie­zna­nego jesz­cze powodu 150 pro­po­zy­cji w ogóle nie dotarło na Sta­cję, zaś kil­ka­dzie­siąt kolej­nych, zapewne z przy­czyn tech­nicz­nych, nie docze­kały się wyko­na­nia. Ale te udane zdję­cia w znacz­nej mie­rze nagra­dzają wysi­łek, poświę­cony na nasz udział w minio­nej sesji.

Przy­ta­czam dwa z tych zdjęć, oba nie­by­wa­łej urody. Pierw­sze z nich, nie­zwy­kle dyna­miczne, przed­sta­wia frag­ment Morza Azow­skiego, czyli zatokę Tagan­ro­ską, do któ­rej wpada rzeka Don. Kosy pół­wy­spów, przy­po­mi­na­jące grzywy galo­pu­ją­cych ruma­ków, budo­wane są przez mate­riał skalny trans­por­to­wany przez nurt tej wiel­kiej rzeki. Nie trzeba mieć żad­nej wie­dzy, żeby zgad­nąć, iż wody zatoki są bar­dzo płyt­kie – zdra­dzają to ich kolory. Liczne zawi­ro­wa­nia rysują tra­jek­to­rie poszcze­gól­nych strug nanosu, a ich prze­bieg pozwala na prze­wi­dy­wa­nie, gdzie ląd będzie naj­szyb­ciej przy­ra­stał. Na dnie zatoki zna­le­ziono pozo­sta­ło­ści grec­kiej osady – zna­czy to, że już w cza­sach histo­rycz­nych poziom Morza Azow­skiego był niż­szy niż obec­nie. Zie­mia to pro­jekt w toku – jej powierzch­nia nie­usta­jąco się zmie­nia, i to nie tylko w geo­lo­gicz­nej skali czasu, ale dzieje się to nie­mal na naszych oczach.

 

 

Dru­gie zdję­cie jest przed­mio­tem tytu­ło­wej zagadki. Osoba, która jako pierw­sza pra­wi­dłowo wskaże loka­li­za­cję terenu widocz­nego na nim i choćby skró­towo opi­sze warunki tam panu­jące, w naj­bliż­szym moż­li­wym ter­mi­nie otrzyma tomik opo­wia­dań Sta­ni­sława Lema. Odpo­wie­dzi pro­szę wysy­łać na adres gsek@USUŃ_TO_moa.edu.pl do soboty 24 paź­dzier­nika 2020 roku.

 

 

Grze­gorz Sęk